Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9

Giải bài tập trang 6 VBT Toán 4 tập 2 bài Dấu hiệu chia hết cho 9 giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9

1. Giải bài 1 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: ……………

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Hướng dẫn giải:

+) Số 79 có tổng các chữ số là 7 + 9 = 16.

   Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 79 không chia hết cho 9.

+) Số 999 có tổng các chữ số là  9 + 9 + 9  = 27.

   Mà 27 chia hết cho 9 nên số 999 chia hết cho 9.

+) Số 234 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 4 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 234 chia hết cho 9.

+) Số 9154 có tổng các chữ số là 9 + 1 + 5 + 4 = 19.

   Mà 19 không chia hết cho 9 nên số 9154 không chia hết cho 9.

+) Số 2565 có tổng các chữ số là 2 + 5 + 6 + 5 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 9 nên số 2565 chia hết cho 9.

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các số chia hết cho 9 là: 999 ; 234 ; 2565.

2. Giải bài 2 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: ……… 

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Hướng dẫn giải:

+) Số 69 có tổng các chữ số là 6 + 9 = 15.

   Mà 15 không chia hết cho 9 nên số 69 không chia hết cho 9.

+) Số 702 có tổng các chữ số là 7 + 0 + 2 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 702 chia hết cho 9.

+) Số 9257 có tổng các chữ số là 9 + 2 + 5 + 7 = 23.

   Mà 23 không chia hết cho 9 nên số 9257 không chia hết cho 9.

+) Số 5452 có tổng các chữ số là 5 + 4 + 5 + 2 = 16.

   Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 5452 không chia hết cho 9.

+) Số 8720 có tổng các chữ số là 8 + 7 + 2 + 0 = 17.

   Mà 17 không chia hết cho 9 nên số 8720 không chia hết cho 9.

+) Số 22 050 có tổng các chữ số là 2 + 2 + 0 + 5 + 0 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 22 050 chia hết cho 9.

+) Số 30 179 có tổng các chữ số là 3 + 0 + 1 + 7 + 9 = 20.

   Mà 20 không chia hết cho 9 nên số 30 179 không chia hết cho 9.

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là:

69 ;  9257 ;  5452 ;  8720 ;  30 179.

3. Giải bài 3 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào chỗ chấm các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; …... ; ...... ; 99 ; …… ; 117.

Phương pháp giải:

Hai số liền nhau trong dãy số đã cho hơn kém nhau 9 đơn vị, từ đó tìm được các số còn thiếu để điền vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải:

Dãy số đã cho là: 

63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 ; 108 ; 117.

4. Giải bài 4 trang 6 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống chữ số thích hợp để được số chia hết cho 9:

Phương pháp giải:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

3 + 4 = 7 nên điền thêm số 2 để được 9  chia hết cho 9.

4 + 6 = 10 nên điền thêm cho 8 để được 18 chia hết cho 9.

6 + 1 + 8 = 15 nên điền thêm cho 3 để được 18 chia hết cho 9.

4 + 5 = 9 chia hết cho 9 nên điền thêm số 0.

Vậy ta điền như sau:

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM