Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 57: Nhân một số với một hiệu

Giải bài tập trang 4 VBT Toán 4 bài Nhân một số với một hiệu giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 57: Nhân một số với một hiệu

1. Giải bài 1 trang 67 VBT Toán 4 tập 1

Tính : 

a) 645 × (30 – 6 ) = ………………………

                            = ………………………

                            = ………………………

    278 × (50 – 9)  = ………………………

                           = ………………………

                           = ………………………

b) 137 × 13 – 137 × 3  = ………………

                                  = …………………

                                  = …………………

    538 × 12 – 538 × 2  = ………………

                                  = …………………

                                  = …………………

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : a × b – a × c = a × (b – c).

Hướng dẫn giải:

a) 645 × (30 – 6) = 645 × 30 – 645 × 6

                           = 19350 – 3870

                           = 15480

    278 × (50 – 9)  = 278 × 50 – 278 × 9

                            = 13900 – 2502

                            = 11398

b) 137 × 13 – 137 × 3 = 137 × (13 – 3)

                                   = 137 × 10

                                   = 1370

    538 × 12 – 538 × 2 = 538 × (12 – 2)

                                   = 538 × 10

                                   = 5380

2. Giải bài 2 trang 67 VBT Toán 4 tập 1

Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách).

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

- Tìm số quyển vở khối lớp Bốn đã mua: Lấy số quyển vở 1 học sinh mua nhân với số học sinh khối lớp Bốn.

- Tìm số quyển vở khối lớp Ba đã mua: Lấy số quyển vở 1 học sinh mua nhân với số học sinh khối lớp Ba.

- Tìm số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn: Lấy số quyển vở khối lớp Bốn đã mua trừ cho số quyển vở khối lớp Ba đã mua.

Cách 2:

- Tìm hiệu số học sinh của khối lớp Bốn và khối lớp Ba.

- Tìm số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn: Lấy số quyển vở 1 học sinh mua nhân với hiệu số học sinh của khối lớp Bốn và khối lớp Ba.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Số quyển vở khối lớp Bốn mua là :

9× 340 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Ba mua là :

9 × 280 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là :

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở.

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là :

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là :

9 × 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở.

3. Giải bài 3 trang 67 VBT Toán 4 tập 1

Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg, hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Tìm hiệu số bao gạo chở được của toa xe lửa và ô tô.

- Tìm số gạo toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô: Lấy cân nặng của 1 bao gạo nhân với hiệu số bao gạo chở được của toa xe lửa và ô tô.

Hướng dẫn giải:

Một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô số bao gạo là :

480 – 50 = 430 (bao gạo)

Một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô số tạ gạo là :

430 × 50 = 21500 (kg)

21500kg = 215 tạ        

Đáp số : 215 tạ.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM