Luận án TS: Kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

Luận án Kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học tổng quan các công trình nghiên cứu về kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học; xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học; phát hiện thực trạng kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học; đề xuất và khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp Tâm lý – Giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng quản lý dạy học cho Hiệu trưởng trường tiểu học.

Luận án TS: Kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận và thực trạng mức độ kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học. Trên cơ sở đó đề xuất và thực nghiệm các biện pháp tác động nhằm nâng cao kỹ năng quản lý dạy học cho Hiệu trưởng các trường tiểu học.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Mức độ, biểu hiện kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học.

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi nội dung nghiên cứu: Mức độ, biểu hiện kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học trong quá trình quản lý hoạt động dạy của giáo viên; kỹ năng có nhiều đặc điểm nhưng trong luận án nghiên cứu kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng thông qua 3 đặc điểm: Tính đầy đủ, tính đúng đắn và tính hiệu quả.
 • Phạm vi khách thể nghiên cứu: Để giải quyết nhiệm vụ đặt ra, luận án tiến hành nghiên cứu trên 2 nhóm khách thể đó là Hiệu trưởng trường tiểu học và các giáo viên tiểu học.
 • Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trên Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn 3 vùng: vùng đồng bằng, vùng ven biển và vùng trung du, miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case Stydy)

Phương pháp thực nghiệm tác động

Phương pháp giải quyết bài tập tình huống

Phương pháp toán thống kê

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Các nghiên cứu trên thế giới

 • Các công trình nghiên cứu về kỹ năng quản lý của nhà quản lý
 • Các công trình nghiên cứu về kỹ năng dạy học, kỹ năng quản lý lãnh đạo trường học và kỹ năng quản lý dạy học trong nhà trường

Các nghiên cứu ở Việt Nam

 • Các công trình nghiên cứu về kỹ năng quản lý của nhà quản lý
 • Các công trình nghiên cứu về kỹ năng dạy học, kỹ năng quản lý lãnh đạo trường học và kỹ năng quản lý dạy học trong nhà trường

2.2 Cơ sở lí luận

Kỹ năng

 • Khái niệm kỹ năng
 • Các giai đoạn hình thành kỹ năng

Kỹ năng quản lý

 • Quản lý
 • Kỹ năng quản lý

Quản lý dạy học ở tiểu học

 • Quản lý dạy học
 • Quản lý dạy học ở tiểu học

Kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trƣởng Tiểu học

 • Khái niệm kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học
 • Các kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng Tiểu học

Các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học

 • Các yếu tố chủ quan
 • Các yếu tố khách quan

2.3 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu
 • Các giai đoạn nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp nghiên cứu chân dung tâm lý điển hình
 • Phương pháp nghiên thực nghiệm
 • Phương pháp giải quyết bài tập tình huống
 • Phương pháp toán thống kê

Tiêu chí và thang đo đánh giá kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học

 • Tiêu chí đánh giá kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học
 • Thang đánh giá

2.4 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Thực trạng kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường tiểu học

 • Đánh giá chung thực trạng kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học
 • Đánh giá về mức độ kỹ năng quản lý dạy học theo các biến số
 • Thực trạng mức độ các kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng theo các biến số
 • Đánh giá mức độ biểu hiện các kỹ năng thành phần của kỹ năng quản lý dạy học
 • Tương quan giữa các kỹ năng thành phần của kỹ năng quản lý dạy học
 • Thực trạng kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng qua giải quyết các bài tập tình huống

Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng trường Tiểu học

 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan đến kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học

Các chân dung tâm lý điển hình về kỹ năng quản lý dạy học

 • Trường hợp 1: Chân dung Hiệu trưởng có kỹ năng quản lý dạy học tương đối cao
 • Trường hợp 2: Chân dung tâm lý điển hình của Hiệu trưởng có kỹ năng quản lý dạy học ở mức trung bình

Kết quả thực nghiệm tác động

3. Kết luận 

Mức độ phát triển các kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học không đồng đều nhau, trong đó phát triển cao nhất là kỹ năng tổ chức dạy học, tiếp đó là kỹ năng giải quyết các tình huống trong quản lý dạy học, kỹ năng kiểm tra thực hiện kế hoạch dạy học và cuối cùng là kỹ năng lập kế hoạch dạy học. Có sự khác biệt nhau về thâm niên quản lý, trình độ, giới tính và vùng miền trong kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học. Kỹ năng quản lý dạy học học của Hiệu trưởng Tiểu học chịu sự ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan (bên trong) và yếu tố khách quan (bên ngoài). Trong đó yếu tố chủ quan là tính tích cực hành vi trong quản lý dạy học và yếu tố khách quan tổ chức đào tạo bồi dường cán bộ quản lý của Nhà nước có ảnh hưởng nhiều nhất đến kỹ năng quản lý dạy học của Hiệu trưởng tiểu học.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Như An (1993), Hệ thống kỹ năng giảng dạy trên lớp môn Giáo dục học và quy trình rèn luyện hệ thống kỹ năng đó cho sinh viên khoa Tâm l - Giáo dục, Luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm- Tâm lý, Đại học sư phạm, Hà Nội.

Hoàng Anh (1992), Kỹ năng giao tiếp sư phạm của sinh viên, Luận án phó tiến sĩ, Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Chu Liên Anh (2011), Kĩ năng tư vấn pháp luật của luật sư, Luận án tiến sĩ Tâm Lý học, Học viện Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

A.G.Covaliov( 1974), Tâm lý học cá nhân, NXBGD....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM