Luận án TS: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Luận án Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khái quát hoá các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về hành vi, hành vi hung tính phục vụ cho việc xây dựng cơ sở lý luận của đề tài luận án; hệ thống hoá cơ sở lý luận về hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn, xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hiện tượng tâm lý này; làm rõ thực trạng biểu hiện và mức độ hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay; phân tích mức độ tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan tới hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn; đề xuất biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm giảm thiểu hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn một cách hiệu quả.

Luận án TS: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Xây dựng cơ sở lý luận và chỉ rõ thực trạng hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện nay; từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu hành vi hung tính một cách hiệu quả.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi về đối tượng nghiên cứu: tập trung nghiên cứu biểu hiện và một số nhân tố tác động đến hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn (MGL), biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong thời gian ở trường, những biểu hiện ra bên ngoài của hành vi hung tính, khía cạnh tâm lý của hành vi hung tính, đề xuất biện pháp chứ không tổ chức thực nghiệm biện pháp.
 • Phạm vi về địa bàn nghiên cứu: 2 trường mầm non công lập của Thành phố Đà Nẵng, bao gồm Trường Mầm non 20/10 và Trường Mẫu giáo Hoà Tiến 2. Hai trường được chọn thuộc 2 khu vực đại diện cho đặc trưng về điều kiện kinh tế - văn hoá- xã hội của Thành phố Đà Nẵng. Trường Mầm non 20/10 thuộc quận Hải Châu, một quận trung tâm có vai trò là trung tâm chính trị - hành chính – kinh tế - văn hoá – giáo dục và là địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng của thành phố Đà Nẵng. Trường Mầm non Hoà Tiến 2 thuộc huyện Hoà Vang là huyện ngoại thành duy nhất của thành phố Đà Nẵng, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông.
 • Phạm vi về khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu của đề tài là trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập, giáo viên đứng lớp và cha mẹ của trẻ.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu

Phương pháp quan sát

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình

Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu

Những nghiên cứu lý luận về hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo 

 • Những nghiên cứu lý luận về hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo ở nước ngoài
 • Những nghiên cứu lí luận về hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo ở trong nước

Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ

 • Những công trình nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ ở nước ngoài
 • Những công trình nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ ở trong nước

Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ

 • Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ ở nước ngoài
 • Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu hành vi hung tính và hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo ở trong nước

2.2 Cơ sở lí luận

Hành vi hung tính

 • Các lý thuyết trong tâm lý học về hành vi hung tính
 • Khái niệm hành vi hung tính
 • Biểu hiện của hành vi hung tính
 • Phân loại hành vi hung tính

Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

 • Trẻ mẫu giáo lớn và một số đặc điểm tâm lý đặc trưng
 • Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

 • Nhóm các yếu tố chủ quan
 • Yếu tố khách quan

2.3 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Giai đoạn 1: Nghiên cứu lý luận
 • Giai đoạn 2: Nghiên cứu thực tiễn
 • Giai đoạn nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm giảm thiểu hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình
 • Phương pháp thống kê toán học

Tiêu chí đánh giá và thang đánh giá

 • Tiêu chí đánh giá
 • Thang đánh giá dành cho trẻ

2.4 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Thực trạng mức biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

 • Kết quả tổng hợp về mức độ biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn
 • So sánh hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn theo các biến số

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

 • Ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan
 • Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan
 • Dự báo ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn

Nghiên cứu trường hợp điển hình về biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • Trường hợp thứ nhất
 • Trường hợp thứ 2

Một số biện pháp tâm lý – giáo dục giảm thiểu hành vi hung tính cho trẻ mẫu giáo lớn

 • Cơ sở đề xuất biện pháp
 • Nguyên tắc đề xuất các biện pháp
 • Các biện pháp can thiệp biểu hiện hành vi hung tính ở trẻ mẫu giáo lớn

3. Kết luận

Biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, gồm các yếu tố: thuộc về bản thân trẻ (ghen tị, thích chơi một mình, không biết đến sự nguy hiểm, rối loạn quan hệ xã hội, lo âu...), thuộc về cô giáo (cách ứng xử, hình phạt…), thuộc về gia đình (phong cách giáo dục, các biện pháp giáo dục đã sử dụng…). Trong đó, những yếu tố thuộc về bản thân trẻ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn. Kết quả phân tích trường hợp điển hình của một số trẻ mẫu giáo lớn đã làm rõ hơn thực trạng biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn và có thêm thông tin thực tiễn khẳng định kết quả nghiên cứu.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Trâm Anh (2012). Bàn về nguyên nhân tác động và các mặt biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3 “Phát triển mô hình và kỹ năng hoạt động tâm lý học đường”. NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

A.N.Leonchiev (1989), Hoạt động - ý thức - nhân cách, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Lê Mỹ Dung (2014). Nghiên cứu những biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học. Luận án Tiến sĩ Tâm lý học.

Vũ Dũng (2012). Từ điển thuật ngữ tâm lý học. NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM