Luận án TS: Phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh

Luận án Phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài; hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan, các quan điểm Mác, Ăngghen, Lênin về vấn đề nghiên cứu - phẩm chất nghề nghiệp nhà báo; xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề phẩm chất nghề nghiệp nhà báo tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh; khảo sát thực tế về nhận thức, thái độ và hành vi của nhà báo Việt Nam trên cơ sở quan điểm tư tưởng HCM về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo; đề xuất mô hình phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh môi trường truyền thông mới, hoàn cảnh và điều kiện mới của tiến trình phát triển đất nước trong toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Luận án TS: Phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề phẩm chất nghề nghiệp nhà báo tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở ấy, khảo sát đánh giá thực trạng, phân tích các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, khuyến nghị khoa học để có thể góp phần hoàn thiện mô hình lý thuyết - thực tiễn về nhân cách nghề nghiệp nhà báo Việt Nam đương đại, cũng như hiện thực hóa nó để góp phần tối ưu hóa năng lực hoạt động của nhà báo, năng lực tác động của báo chí Việt Nam hiện nay, cũng như trong tương lai.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam đương đại tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh

Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Về nội dung: giới hạn nghiên cứu quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất nhà báo; trên cơ sở khảo sát thực trạng phẩm chất nhà báo Việt Nam; dựa trên những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà đề xuất mô hình và điều kiện xây dựng, hoàn thiện mô hình phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam đương đại.
 • Về thời gian: luận án giới hạn trọng tâm từ năm 2001 đến nay
 • Về đối tượng khảo sát: các tác phẩm của Hồ Chí Minh nhằm hệ thống hóa các quan điểm, tư tưởng của Người về phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo; khảo sát nhận thức, thái độ và hành vi của các nhà báo Việt Nam về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh để có thể mô tả bức tranh hiện thực về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: dùng để khảo cứu các công trình nghiên cứu liên quan vấn đề phẩm chất nghề nghiệp nhà báo

Phương pháp thu thập thông tin định lượng

 • Phương pháp phỏng vấn anket: được sử dụng để khảo sát bằng phiếu hỏi với 400 nhà báo về phẩm chất nghề nghiệp của các nhà báo Việt Nam hiện nay và bổ sung, làm rõ kết quả thu được trong phương pháp phỏng vấn sâu, là căn cứ thực tiễn cho đề tài.
 • Phương pháp thống kê phân loại, được dùng để thống kê, phân loại các sai phạm về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo trong khoảng thời gian và địa bản khảo sát.

Phương pháp thu thập thông tin định tính

 • Phương pháp phỏng vấn sâu: được sử dụng để phỏng vấn 17 nhà báo công tác tại các báo khác nhau.
 • Phương pháp thảo luận nhóm, được thực hiện chủ yếu ở các lớp sinh viên báo chí ở hai cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH KHXH&NV Hà Nội
 • Về phương pháp chọn mẫu khảo sát, sử dụng nguyên tắc mẫu ngẫu nhiên hệ thống - thuận tiện.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài

 • Các công trình nghiên cứu về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo
 • Nhóm các công trình nghiên cứu về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam 
 • Hướng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam và các giải pháp nâng cao phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam

Khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án và những vấn đề cần giải quyết

 • Khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án
 • Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết

2.2 Cơ sở lí luận thực tiễn

Những khái niệm cơ bản 

 • Phẩm chất, nghề nghiệp 
 • Báo chí và nhà báo 
 • Phẩm chất nghề nghiệp và phẩm chất nghề nghiệp nhà báo 

Cơ sở chính trị và pháp lý về xây dựng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo 

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin về phẩm chất nhà báo 
 • Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về báo chí và phẩm chất người làm báo

Cơ sở thực tiễn về xây dựng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo 

 • Thực tiễn khách quan tác động đến báo chí và nhà báo hiện nay
 • Tình hình báo chí và đội ngũ nhà báo Việt Nam hiện nay

2.3 Những quan điểm cơ bản

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của nhà báo cách mạng 

 • Nhà báo là chiến sĩ xung kích, đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng của đảng 
 • Nhà báo là nhà văn hóa vì nhân dân, phục vụ nhân dân
 • Nhà báo là chiến sĩ tiên phong trong nêu gương người tốt, việc tốt và đấu tranh chống tiêu cực, chống các loại kẻ thù  

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo cách mạng

 • Về phẩm chất chính trị, tư tưởng của nhà báo
 • Về phẩm chất đạo đức, lối sống của nhà báo
 • Về phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, tri thức và văn hoá vốn sống của nhà báo

2.4 Thực trạng phẩm chất nghề nghiệp

Phương pháp tiếp cận khảo sát thực trạng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện tại 

 • Phương pháp tiếp cận
 • Phương pháp khảo sát 

Kết quả khảo sát, điều tra thực tế

 • Phẩm chất chính trị
 • Phẩm chất đạo đức 
 • Phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, tri thức văn hoá và vốn sống
 • Nguyên nhân của thực trạng

2.5 Hoàn thiện mô hình

Quan điểm tiếp cận xây dựng và hoàn thiện mô hình phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay

 • Các quan điểm tiếp cận
 • Chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về báo chí Việt Nam

Đề xuất mô hình xây dựng và thực hiện phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Mô hình phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Điều kiện thực hiện mô hình

Khuyến nghị nâng cao phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay

 • Khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, quản lý nhà nước với báo chí
 • Khuyến nghị đối với hội nhà báo Việt Nam 
 • Khuyến nghị đối với các cơ quan báo chí
 • Khuyến nghị đối với các cơ sở đào tạo sinh viên báo chí
 • Khuyến nghị đối với nhà báo
 • Khuyến nghị đối với công luận, độc giả

3. Kết luận 

Nghiên cứu về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo là một trong những vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Bên cạnh các thành tựu đạt được, những công trình nghiên cứu này cũng còn rất nhiều “mảnh đất trống” cần tiếp tục nghiên cứu. Ở những mức độ nhất định, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến một vài khía cạnh nhỏ liên quan đến vấn đề nghiên cứu của chúng tôi. Nhưng qua tổng quan nghiên cứu vấn đề, chúng tôi khẳng định rằng xuất phát từ cách tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh để tìm hiểu phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay một cách hệ thống là hướng nghiên cứu mới, không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước đó.

4. Tài liệu tham khảo

Ngọc Ánh (2016), “Lương Khắc Ninh chủ bút tờ báo kinh tế đầu tiên ở nước ta”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (6), tr. 86-87, HN.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2008), “Chỉ thị 25- CT/TW về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”, http://hethongphapluatvietnam.net/chi-thi-25-ct-tw-nam-2008-tang-cuong-cong-tac-xaydung-dang-trong-co-quan-bao-chi-do-ban-bi-thu-ban-hanh.html.

Ban cơ yếu CP (2014), Nghiên cứu lịch sử của các quy tắc đạo đức từ góc nhìn tổng thể cho ba lĩnh vực (máy tính, y học và báo chí), năm 2014, https://securitydaily.net/dao-duc-nghe-nghiep-trong-dam-bao-an-toan-thong-tin/

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2007), “Nghị quyết số 16-NQ/TW về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-16-NQ-TW-nam-2007-cong-tac-tu-tuong-ly-luan-bao-chi-truoc-yeu-cau-148447.aspx....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Báo chí học trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM