Luận án TS: Quan hệ Mỹ - Cuba

Luận án Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) làm rõ lịch sử nghiên cứu về quan hệ Mỹ - Cuba trên thế giới và ở Việt Nam, rút ra những ưu điểm và hạn chế của những công trình đã nghiên cứu; làm rõ những nhân tốtác động đến quan hệ của Mỹ - Cuba từ sau Chiến tranh Lạnh đến năm 2016; tập trung đi sâu vào phân tích thực trạng quan hệ Mỹ - Cuba từ năm 1991 đến năm 2016; đánh giá, nhận xét về quan hệ Mỹ - Cuba từ năm 1991 đến năm 2016.

Luận án TS: Quan hệ Mỹ - Cuba

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Luận án làm rõ thực chất sự vận động, chuyển biến của quan hệ Mỹ - Cuba từ năm 1991 đến năm 2016 và lý giải tại sao có sự vận động, thay đổi đó.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là Quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2016.

Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991 - 2016 chủ yếu trên hai phương diện là chính trị - ngoại giao và kinh tế.
 • Về thời gian: Thời gian mà luận án tập trung nghiên cứu là giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2016.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong luận án là phương pháp lịch sử, phương pháp logic, tái hiện một cách khách quan và khoa học quan hệ Mỹ - Cuba từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến năm 2016, rút ra được bản chất của mối quan hệ. Quan hệ Mỹ - Cuba từ năm 1991 đến năm 2016, là một đề tài nghiên cứu mang tính liên ngành, vừa là một vấn đề của lịch sử thế giới hiện đại, vừa là vấn đề thuộc quan hệ quốc tế. Vì vậy, tác giả có kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung của khoa học xã hội và nhân văn (tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê…), phương pháp nghiên cứu trong quan hệ quốc tế, nhằm giải quyết các vấn đề đề tài đặt ra.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

 • Các công trình nghiên cứu về lịch sử và chính sách đối ngoại của Mỹ, Cuba liên quan đến quan hệ Mỹ - Cuba 
 • Các công trình nghiên cứu trực tiếp quan hệ Mỹ - Cuba

Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

 • Các công trình nghiên cứu về lịch sử và chính sách đối ngoại của Mỹ, Cuba liên quan đến quan hệ Mỹ - Cuba 
 • Các công trình nghiên cứu trực tiếp quan hệ Mỹ - Cuba

Nhận xét về tình hình nghiên cứu và nhiệm vụ đặt ra cho luận án

 • Những vấn đề đã được nghiên cứu
 • Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết

2.2 Quan hệ Mỹ - Cuba 1991-2008

Những nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008

 • Khái quát quan hệ Mỹ - Cuba trước năm 1991
 • Tình hình thế giới và khu vực 
 • Tình hình nước Mỹ và vấn đề Cuba trong chính sách của Mỹ sau năm 1991
 • Tình hình Cuba và vấn đề Mỹ trong chính sách của Cuba sau năm 1991 

Quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn 1991 - 2008 

 • Quan hệ chính trị - ngoại giao 
 • Quan hệ kinh tế

2.3 Quan hệ Mỹ - Cuba 2009-2016

Những nhân tố mới tác động đến quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 2009 - 2016

 • Tình hình thế giới và khu vực 
 • Chính sách đối ngoại của B. Obama và sự thay đổi chính sách của Mỹ với Cuba 
 • Những chuyển biến mới của Cuba dưới thời Raúl Castro

Quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn 2009 - 2016 

 • Quan hệ chính trị - ngoại giao 
 • Quan hệ kinh tế

2.4 Nhận xét

Kết quả tích cực và hạn chế của quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) 

 • Kết quả tích cực
 • Hạn chế

Một số đặc điểm của quan hệ Mỹ - Cuba từ năm 1991 đến năm 2016 

Một số nhận xét về việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba

 • Nguyên nhân thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba
 • Tác động của việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba

3. Kết luận

Xem xét dưới góc độ địa - chính trị, việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên còn tồn tại nhiều vấn đề, khó có thể hóa giải trong một sớm, một chiều. Vì ngoài mặt tích cực, sẽ có những toan tính về các phương diện địa - chính trị, kinh tế thương mại và tranh giành ảnh hưởng đối với khu vực và quốc tế; trong đó, vấn đề địa - chính trị luôn là mục tiêu hàng đầu. Thông qua bình thường hóa quan hệ, Wasington muốn khống chế, lôi kéo Cuba đi theo quỹ đạo của Mỹ, Mỹ cũng có thể lấy lại ảnh hưởng và uy tín đã bị suy giảm đáng kể ở khu vực, Mỹ còn tranh giành ảnh hưởng với các nước, nhất là với Nga và Trung Quốc, đồng thời làm dịu mối bất hòa với các đồng minh.

4. Tài liệu tham khảo

Abraham F.Lowemthal (1996), “Mỹ Latinh những năm 90 - vấn đề và triển vọng”, Châu Mỹ ngày nay, số 2, tr. 40.

Admi Valhuerdi Cepero (2013), “Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba và công cuộc cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba”, Tạp chí Lí luận chính trị số 1, tr. 103-108

Mai Hoài Anh (2001), “Những nét cơ bản trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Bush”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 4.

Lê Lan Anh (2009), “Quan điểm của Cuba về việc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ bãi bỏ nghị quyết cắt đứt quan hệ với Cuba”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Lịch sử trên ---

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM