Luận án TS: Kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành du lịch

Luận án Kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành du lịch tổng quan các nghiên cứu về tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức sự kiện; xác định khung lí luận về tổ chức sự kiện và kỹ năng tổ chức sự kiện; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng này; khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch và những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch; đề xuất và tiến hành thực nghiệm một số biện pháp tác động nhằm góp phần hình thành và phát triển kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch.

Luận án TS: Kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành du lịch

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Xác định các thành phần cấu trúc, mức độ kỹ năng tổ chức sự kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch, qua đó góp phần mang lại chất lượng mới trong đào tạo tổ chức sự kiện và đáp ứng yêu cầu của ngành Du lịch.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Biểu hiện, mức độ kỹ năng tổ chức sự kiện du lịch của sinh viên ngành Du lịch.

Giới hạn phạm vi nghiên cứu

 • Giới hạn về nội dung nghiên cứu: chỉ nghiên cứu những nhóm kỹ năng cơ bản trong kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch
 • Giới hạn về khách thể nghiên cứu: tiến hành khảo sát kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên đang theo học ngành Du lịch ở các trường đại học.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp quan sát

Phương pháp giải bài tập tình huống

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp thực nghiệm tác động

Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Tổng quan nghiên cứu về tổ chức sự kiện và kỹ năng tổ chức sự kiện

 • Các nghiên cứu về tổ chức sự kiện
 • Các nghiên cứu về kỹ năng tổ chức sự kiện 

Tổ chức sự kiện

 • Sự kiện
 • Những vấn đề cơ bản về tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện du lịch

 • Hoạt động du lịch
 • Sự kiện du lịch 
 • Những vấn đề cơ bản về tổ chức sự kiện du lịch

Kỹ năng tổ chức sự kiện du lịch của sinh viên ngành Du lịch

 • Khái niệm kỹ năng
 • Khái niệm kỹ năng tổ chức sự kiện 
 • Khái niệm kỹ năng tổ chức sự kiện du lịch 
 • Kỹ năng tổ chức sự kiện du lịch của sinh viên ngành Du lịch
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu

 • Địa bàn nghiên cứu
 • Khách thể nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu

 • Nội dung nghiên cứu lý luận
 • Nội dung nghiên cứu thực tiễn

Tiến trình nghiên cứu

 • Giai đoạn nghiên cứu tài liệu, khảo sát sơ bộ
 • Khảo sát thực trạng
 • Thực nghiệm tác động

Các phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp phỏng vấn 
 • Phương pháp thực nghiệm
 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp thống kê toán học
 • Phương pháp xử lí tình huống 

Tiêu chí và thang đánh giá

2.3 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Thực trạng kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch

 • Đánh giá chung kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch
 • Thực trạng các kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch
 • Kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch theo các tham số

Một số yếu tố tác động đến kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch

 • Đánh giá của sinh viên về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đến kỹ năng tổ chức sự kiện
 • Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được phân tích và dự báo các mô hình thay đổi kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên 

Kết quả thực nghiệm tác động kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch

 • Các biện pháp phát triển kỹ năng tổ chức sự kiện cho sinh viên ngành Du lịch
 • Kết quả thực nghiệm tác động 
 • Đánh giá kết quả thực nghiệm tác động

3. Kết luận 

Qua nghiên cứu thực trạng cho thấy kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch đạt mức trung bình. Khi tham gia vào hoạt động tổ chức sự kiện, đa số sinh viên đã thực hiện được tương đối đầy đủ những thao tác cơ bản, song chưa đúng đắn và tính hiệu quả còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức tới một số các kỹ năng cần thiết. Các nhóm kỹ năng tổ chức sự kiện có mối quan hệ theo chiều thuận rất chặt chẽ. Nhóm kỹ năng Nghiên cứu đặc điểm tâm lý, nhu cầu, ý tưởng của KDL có vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của các kỹ năng khác nhưng chỉ đạt được kết mức độ kỹ năng thấp nhất so với các nhóm kỹ năng thành phần còn lại. Không có sự khác biệt về kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên giữa nam và nữ nhưng có sự khác biệt trong các vấn đề như: kết quả học tập, giữa năm thứ 2,3 và năm thứ 4 và kinh nghiệm tổ chức sự kiện.

4. Tài liệu tham khảo

Trịnh Lê Anh (2009), Từ đám rước dân gian đến lễ hội đường phố hiện đại: một góc nhìn du lịch và sự kiện, Ky yếu Tọa đàm khoa học Du lịch Việt Nam trong xu thế hội nhập thế giới, Trường đại học KHXH&NV.

Trịnh Lê Anh (2011), Tổ chức lễ hội và sự kiện du lịch ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh dưới góc nhìn Văn hóa - Sự kiện - Du lịch. Đề xuất cho Nghệ An, Ky yếu Hội thảo khoa học Xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm lưu niệm mang tính đặc trưng văn hóa Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An.

Covaliep A.G. (1994), Tâm lý học cá nhân, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Cruchetxki V.A. (1981), Những cơ sở của tâm lý học sư phạm, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM