Luận án TS: Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

Luận án Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập khái quát, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập; nghiên cứu tác động của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong thực tế xây dựng con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập; đề xuất một số giải pháp về giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Luận án TS: Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án tập trung làm rõ vai trò và những tác động giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đến sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu vai trò, sự tác động của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

Phạm vi nghiên cứu của luận án là thời kỳ hội nhập ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Asean. Các nghiên cứu, các số liệu về giáo dục hệ giá trị truyền thống yêu nước, liên kết cộng đồng, nhân ái, khoan dung, đề cao công bằng xã hội, lao động cần cù và sáng tạo được đặt trong bối cảnh từ năm 1995 đến nay.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chung của phép biện chứng duy vật: quy nạp, diễn dịch, phân tích, tổng hợp, lôgíc… của của nghĩa duy vật biện chứng.

Phương pháp chuyên ngành chính trị học và phương pháp liên ngành của xã hội học, giá trị học, giáo dục học,…

Luận án sử dụng nguồn tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, của các Bộ, ngành ở trung ương và ở cơ sở, các công trình, đề tài khoa học đã được công bố có liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu về con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập và hệ giá trị truyền thống dân tộc

 • Những nghiên cứu về con người công dân ở Việt Nam
 • Nghiên cứu về hệ giá trị truyền thống ở Việt Nam

Tình hình nghiên cứu về giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam hiện nay

Những kết quả đạt được và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu của luận án

2.2 Cơ sở lí luận

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con người mới - cơ sở của quan niệm về con người công dân Việt Nam

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con người công dân Việt Nam

Con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc

 • Giá trị, giá trị truyền thống, hệ giá trị và hệ giá trị truyền thống
 • Nội dung giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập
 • Mục tiêu và cách tiếp cận giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc 
 • Chủ thể, đối tượng, hình thức, phương pháp giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập
 • Những biến đổi của hệ giá trị truyền thống dân tộc trong thời kỳ hội nhập ở Việt Nam

2.3 Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Thực trạng giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

 • Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong môi trường gia đình với sự hình thành con người công dân Việt Nam hiện nay
 • Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong môi trường nhà trường với sự hình thành con người công dân Việt Nam hiện nay 
 • Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong môi trường xã hội với sự hình thành con người công dân Việt Nam hiện nay 
 • Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong môi trường bùng nổ công nghệ thông tin truyền thông với sự hình thành con người công dân Việt Nam hiện nay

Ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra của việc giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

 • Ưu điểm, hạn chế trong việc giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc ở Việt Nam hiện nay
 • Những vấn đề đặt ra của việc giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc hiện nay

2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả

Bối cảnh mới tác động đến giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

 • Các nhân tố ngoài nước
 • Các nhân tố trong nước
 • Một số quan điểm phát triển con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập 

Giải pháp giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

 • Về nhận thức vai trò quan trọng của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập 
 • Về vai trò của gia đình trong giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập
 • Về vai trò của trường học trong giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập
 • Về vai trò của xã hội trong giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

3. Kết luận 

Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm hình thành và phát triển hệ giá trị mới cho con người công dân Việt Nam hiện nay là một bức tranh nhiều màu sắc. Cái tiến bộ và cái lạc hậu, mặt tích cực và mặt tiêu cực… đan xen, hoà quyện vào nhau, và chịu tác động của nhiều nhân tố như: Đặc điểm tâm lý, hệ thống nhu cầu, lợi ích trong hoạt động học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội, tác động của tình hình trong nước và quốc tế. Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc cho con người công dân Việt Nam là động lực góp phần hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng trong nhân cách con người công dân Việt Nam hiện nay. Góp phần tích cực vào quá trình xây dựng những phẩm chất đạo đức cá nhân con người công dân thời đại mới, hình thành ý thức thẩm mỹ tiên tiến trong nhân cách và năng lực con người công dân thời kỳ hội nhập. Vì, hệ giá trị truyền thống dân tộc là bộ lọc giúp cho con người công dân Việt Nam lựa chọn, tiếp thu những giá trị tiến bộ, đồng thời loại bỏ những phản giá trị trong quá trình hình thành và phát triển hệ giá trị mới.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quy trình về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Bộ Chính trị (1995), Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Dự báo chiến lược khoa học và công nghệ (1995), Việt Nam - tầm nhìn đến năm 2020, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Chính trị trên ---

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM