Luận án TS: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Luận án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm rõ cơ sở lý luận, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm rõ các nhân tố ảnh hưởng, những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Luận án TS: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, luận án đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; đưa ra quan điểm, nguyên tắc, phương hướng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phạm vi nghiên cứu

 • Về không gian: Trên địa bàn cả nước.
 • Về thời gian: Từ năm 1997 đến nay, là thời gian từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích và tổng hợp; lịch sử và lôgic, phương pháp so sánh; phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn. Luận án còn sử dụng kết quả nghiên cứu điều tra xã hội học của các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến đề tài.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu về vai trò, tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Tình hình nghiên cứu về vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Tình hình nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tình hình nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công hiện hóa hiện đại hóa đất nước

Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra đối với luận án

2.2 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - bản chất, nội dung và đặc điểm
 • Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Tổ chức của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - khái niệm và yêu cầu
 • Hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - khái niệm và yêu cầu
 • Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

2.3 Thực trạng

Thực trạng về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Thực trạng về tổ chức của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Hiệu quả về hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Những hạn chế, bất cập trong tổ chức của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Những hạn chế trong hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Nguyên nhân của những hạn chế

Những những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Đổi mới hệ thống chính trị, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng cao
 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Động lực phát triển của thanh niên và việc giải quyết mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích, giữa trách nhiệm và quyền lợi của thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Các thế lực thù địch, phản cách mạng lợi dụng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa lôi kéo, chuyển hóa thanh niên và thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

2.4 Quan điểm, nguyên tắc, phương hương và giải pháp

Quan điểm, nguyên tắc đổi mới

 • Quan điểm đổi mới
 • Các nguyên tác đổi mới

Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Phương hướng chung
 • Phương hướng trong đổi mới tổ chức của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Phương hướng trong đổi mới hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Một số giải pháp chủ yếu đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Nhóm giải pháp về nhận thức
 • Nhóm giải pháp về đổi mới tổ chức của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Nhóm giải pháp về đổi mới hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3. Kết luận 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là tất yếu khách quan, có tính quy luật chung và phổ biến đối với các quốc gia trong quá trình phát triển. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta nhằm tạo nền tảng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, vận hành xã hội, chuyên môn hóa chức năng ngày càng sâu sắc của các thể chế, dân chủ hóa đời sống xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đòi hỏi sự đổi mới của cả hệ thống chính trị. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, đòi hỏi phải đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Tài liệu tham khảo

Dương Văn An (2012), Đổi mới mô hình tổ chức Đoàn tại một số khu vực đặc thù trong điều kiện hiện nay, Đề tài cấp bộ mã số: ĐT.KXĐTN 2012-01.

Nguyễn Thọ Ánh (2006), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2003), Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12/3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2006), Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Chính trị học trên ---

Ngày:18/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM