Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 40 VBT Toán 4 bài Phép trừ phân số (tiếp theo) giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 40 VBT Toán 4 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle{3 \over 4} - {2 \over 3}\)                               b) \(\displaystyle{7 \over 5} - {3 \over 7}\)

c) \(\displaystyle{4 \over 3} - {3 \over 5}\)                               d) \(\displaystyle{{11} \over 3} - {2 \over 5}\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{3 \over 4} - {2 \over 3} = {9 \over {12}} - {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)   

b) \(\displaystyle{7 \over 5} - {3 \over 7} = {{49} \over {35}} - {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

c) \(\displaystyle{4 \over 3} - {3 \over 5} = {{20} \over {15}} - {9 \over {15}} = {{11} \over {15}}\)

d) \(\displaystyle{{11} \over 3} - {2 \over 5} = {{55} \over {15}} - {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

2. Giải bài 2 trang 40 VBT Toán 4 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle{8 \over 9} - {1 \over 3}\)                              b) \(\displaystyle{4 \over 5} - {6 \over {25}}\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{8 \over 9} - {1 \over 3} = {{24} \over {27}} - {9 \over {27}} = {{15} \over {27}} = {5 \over 9}\)

b) \(\displaystyle{4 \over 5} - {6 \over {25}} = {{20} \over {25}} - {6 \over {25}}= {{14} \over {25}}\)

3. Giải bài 3 trang 40 VBT Toán 4 tập 2

Một trại chăn nuôi gia súc có \(\displaystyle{9 \over {11}}\) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \(\displaystyle{4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tấn thức ăn còn lại ta lấy số tấn thức ăn ban đầu có trừ cho số tấn thức ăn đã sử dụng.

Hướng dẫn giải:

Trại chăn nuôi còn lại số tấn thức ăn là:

\(\displaystyle{9 \over {11}} - {4 \over 5} = {1 \over {55}}\) (tấn)

Đáp số: \(\displaystyle{1 \over {55}}\) tấn.

4. Giải bài 4 trang 40 VBT Toán 4 tập 2

Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được \(\displaystyle{5 \over {12}}\) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Phương pháp giải:

Muốn tính số phần bể nước vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai trong một giờ ta lấy số phần bể nước vòi thứ nhất chảy được trong một giờ trừ cho số phần bể nước vòi thứ hai chảy được trong một giờ.

Hướng dẫn giải:

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai số phần bể nước là:

\(\displaystyle{5 \over {12}} - {1 \over 3} = {1 \over {12}}\) (bể)

Đáp số: \(\displaystyle{1 \over {12}}\) bể.

Ngày:28/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM