Luận án TS: Cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam

Luận án Cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài; xây dựng lý luận về cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ, xác định các yếu tố tạo thành ý chí, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam; khảo sát, đánh giá thực trạng ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ, thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam; đề xuất biện pháp tâm lý - xã hội rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam; tổ chức thực nghiệm tác động rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Luận án TS: Cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội Nhân dân Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh, từ đó đề xuất các biện pháp tâm lý - xã hội rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh hiện nay.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tạo thành và các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh.

Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: luận án chỉ nghiên cứu cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ, trong đó tập trung nghiên cứu các yếu tố tạo thành ý chí và các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh.
 • Về khách thể: Luận án tập trung nghiên cứu khảo sát trên 430 hạ sĩ quan, binh sĩ (nhập ngũ năm 2017 = 200; nhập ngũ năm 2018 = 230), 110 cán bộ (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) ở các đơn vị là Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; Sư đoàn 3, Quân khu 1.
 • Về thời gian: Các số liệu sử dụng nghiên cứu của luận án được khảo sát, điều tra, tổng hợp từ năm 2015 - 2019.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước có liên quan đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ, nhằm xây dụng cơ sở lý luận cho đề tài.

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp chuyên gia; phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp quan sát; phương pháp phỏng vấn sâu; phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động; phương pháp thực nghiệm.

Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học: sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để sử lý số liệu điều tra thực trạng ý chí, thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và kết quả thực nghiệm.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài về ý chí, rèn luyện ý chí

 • Các nghiên cứu về phẩm chất ý chí, cấu trúc ý chí
 • Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý chí, rèn luyện ý chí
 • Các nghiên cứu về con đường, biện pháp rèn luyện ý chí

Các công trình nghiên cứu ở trong nước về ý chí, rèn luyện ý chí

 • Các nghiên cứu về phẩm chất ý chí quân nhân
 • Nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến ý chí, rèn luyện ý chí
 • Các nghiên cứu về con đường, biện pháp rèn luyện ý chí

Khái quát kết quả nghiên cứu các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án tiếp tục giải quyết

 • Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố liên quan đến luận án
 • Những vấn đề đặt ra luận án tập trung giải quyết

2.2 Lí luận

Các khái niệm cơ bản

 • Ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ
 • Rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh
 • Cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh

Các yếu tố tạo thành ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh

Các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh

 • Các yếu tố chủ quan
 • Các yếu tố khách quan

2.3 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Đơn vị nghiên cứu
 • Phân bố khách thể nghiên cứu
 • Nội dung nghiên cứu
 • Các giai đoạn nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp xin ý kiến chuyên gia
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động
 • Phương pháp thực nghiệm
 • Phương pháp phân tích và xử lý số liệu bằng thống kê toán học

Tiêu chí đánh giá ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ

2.4 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Thực trạng ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam

 • Tổng hợp chung về thực trạng ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh
 • Thực trạng ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh biểu hiện qua các tiêu chí đánh giá

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam

Biện pháp tâm lý - xã hội rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam

 • Giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ đúng đắn cho hạ sĩ quan, binh sĩ
 • Tổ chức các hoạt động huấn luyện, rèn luyện sát thực tế chiến đấu cho hạ sĩ quan, binh sĩ
 • Phát huy vai trò tính tích cực, tự giác của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tự rèn luyện ý chí
 • Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục, rèn luyện tích cực cho hạ sĩ quan, binh sĩ

Phân tích kết quả thực nghiệm

 • Kết quả điều tra phát hiện trước thực nghiệm
 • Kết quả khảo sát, kiểm tra sau thực nghiệm

3. Kết luận 

Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về ý chí, rèn luyện ý chí đã chỉ rõ các phẩm chất ý chí và cấu trúc của ý chí; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện ý chí; nghiên cứu con đường biện pháp rèn luyện ý chí. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, tư đó xác định hướng tiếp cận ý chí là một phẩm chất nhân cách của quân nhân. Nghiên cứu đã xác định ý chí là một phẩm chất nhân cách quân nhân, ý chí được tạo thành bởi các yếu tố như: nhận thức, thái độ, hành động, đây là cơ sở khoa học để tìm hiểu, đánh giá về ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ. Các yếu tố tạo thành ý chí có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau theo một chỉnh thể thống nhất và trọn vẹn. Dựa trên cơ sở kế thừa có chọn lọc về các công trình nghiên cứu của các tác giả về tiêu chí đánh giá ý chí, luận án đã xây dựng được 04 tiêu chí đánh giá ý chí, là cơ sở để đánh giá thực trạng ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ.

4. Tài liệu tham khảo

Bùi Tuấn Anh (2016), Cơ sở tâm lý phát triển tư duy sáng tạo của học viên sĩ quan trong nhà trường quân đội hiện nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.

Phạm Lan Anh (2006), Hãy làm ý chí trở nên kiên cường, Nxb Lao Động, Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Lộc (1995), “Hồ Chí Minh và vấn đề “ý chí” trong tâm lý học nhân cách”, Hồ Chí Minh những vấn đề Tâm lý học, Xí nghiệp in I thông tấn xã Việt Nam, tr. 82-94.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Giáo dục những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM