Đồ án: Chương trình quản lý lương Công ty Thuốc lá Hải Phòng

Đồ án Chương trình quản lý lương Công ty Thuốc lá Hải Phòng trình bày cơ sở lí thuyết; giới thiệu tổng quan bài toán quản lý lương; phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình.

Đồ án: Chương trình quản lý lương Công ty Thuốc lá Hải Phòng

1. Mở đầu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, của khoa học công nghệ thì chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của ngành công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã đem lại hiệu quả và lợi ích vô cùng to lớn, đặc biệt nếu áp dụng đúng đắn và thành công công nghệ vào trong các hoạt động kinh tế, sản xuất sẽ thấy sự khác biệt vượt bậc mà hiệu quả của nó mang lại. Nắm bắt được sự phát triển của xã hội, của kinh tế thị trường, đã có rất nhiều doanh nghiệp sớm áp dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất, trong hệ thống quản lý nhằm đem lại những hiệu quả kinh tế, rút ngắn thời gian làm việc và cho kết quả chính xác. Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Tin học được ứng dụng vào quản lý đang ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn. Việc áp dụng tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Khái niệm chung về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc
 • Các bước phát triển của một hệ thống thông tin
 • Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ cài đặt chương trình

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER
 • Ngôn ngữ VISUAL BASIC.NET

2.2 Tổng quan bài toán quản lý lương

Giới thiệu về công ty thuốc lá Hải Phòng

Quy trình quản lý lương Công ty thuốc lá Hải Phòng

 • Tính lương
 • Các khoản thu nhập ngoài lương
 • Các chi trả khác

Bảng nội dung công việc

Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Tiếp nhận thông số tính lương
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Lập bảng lương
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Tạm ứng
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Thanh toán lương
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Báo cáo

2.3 Phân tích thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm dần các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng

Biểu đồ luồng dữ liệu

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồn dữ liệu mức 1

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

 • Mô hình liên kết thực thể ER
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý
 • Biểu đồ luồng hệ thống
 • Thiết kế giao diện
 • Hồ sơ dữ liệu sử dụng

2.4 Cài đặt chương trình

Chức năng chương trình

Một số giao diện chính

 • Giao diện chính
 • Giao diện cập nhật dữ liệu
 • Giao diện tính lương
 • Một số báo cáo

3. Kết luận

Đây là chương trình giúp nhân viên kế toán thực hiện công việc thuận lợi, nhanh chóng, chính xác đặc biệt là trong vấn đề tính toán lương cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên chương trình còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa giải quyết đƣợc chọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, chưa đạt tính thẩm mỹ cao. Chương trình còn chưa giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp tại phòng Kế toán vì vậy em sẽ cố gắng đề hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ của bài toán đề ra. Đây là một chương trình mới chỉ chạy trên máy đơn lẻ, tính ứng dụng chưa cao do đó yêu cầu tất yếu đối với chương trình là phải nâng cấp để chạy trên môi trường nhiều người sử dụng.

4. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà Nội

Nguyễn Tuệ , Giáo trình Nhập môn hệ cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục.

Ths. Trịnh Ngọc Linh, Giáo trình lập trình Visual Basic.net với cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông.

http://www.caulacbovb.com.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM