Đồ án: Tìm hiểu về một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin

Đồ án Tìm hiểu về một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin tìm hiểu các khái niệm cơ bản, một số phương pháp giấu tin trong ảnh và một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin.

Đồ án: Tìm hiểu về một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin

1. Mở đầu

Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của hệ thống mạng máy tính đã tạo nên môi trường mở và là phương tiện trao đổi, phân phối tài liệu một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên cũng đặt ra một vấn đề về bảo vệ tài liệu, ngăn chặn việc đánh cắp và sao chép tài liệu một cách bất hợp pháp. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Một giải pháp đang được sử dụng và tỏ ra hiệu quả cho việc đảm bảo an toàn thông tin là giấu tin vào đối tượng khác. Đối tượng được áp dụng để chứa tin phổ biến nhất là ảnh. Giải pháp giấu tin được đưa ra nhằm hai mục tiêu chính đó là bảo mật cho thông tin được đem giấu (giấu tin mật) và bảo mật cho chính đối tượng được dùng để chứa tin (thủy vân số). Tuy nhiên kỹ thuật giấu tin làm nảy sinh một nguy cơ khác là lợi dụng việc giấu tin để thực hiện hành vi bất hợp pháp như truyền kế hoạch tấn công khủng bố, những sản phẩm văn hóa không lành mạnh,…

2. Nội dung

2.1 Các khái niệm cơ bản

Khái niệm mã hóa 

Khái niệm giấu tin

 • Khái niệm 
 • So sánh giữa giấu tin và mã hóa

Phân loại các kỹ thuật giấu tin

Mô hình kỹ thuật giấu tin

Một số ứng dụng

Tính chất, đặc trưng của giấu tin trong ảnh

 • Phương tiện chứa có dữ liệu tri giác tĩnh
 • Giấu tin phụ thuộc ảnh
 • Giấu tin lợi dụng khả năng thị giác của con ngƣời
 • Giấu tin không làm thay đổi kích thước ảnh 
 • Đảm bảo chất lượng ảnh sau khi giấu tin

Các định dạng ảnh thông dụng

 • Định dạng ảnh: IMG (Image)
 • Định dạng ảnh: PCX (Personal Computer Exchange) 
 • Định dạng ảnh: GIF (Graphics Interchanger Format)
 • Định dạng ảnh: BMP (Bitmap)
 • Định dạng ảnh: JPEG (Joint Photographic Expert Group)

Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật giấu tin trong ảnh số

 • Tính vô hình
 • Khả năng giấu thông tin 
 • Chất lượng của ảnh có giấu thông tin
 • Tính bền vững của thông tin được giấu
 • Thuật toán và độ phức tạp tính toán

Các hướng tiếp cận của giấu tin trong ảnh

 • Tiếp cận trên miền không gian của ảnh
 • Tiếp cận trên miền tần số của ảnh

2.2 Một số phương pháp giấu tin trong ảnh

Giấu tin bằng thay thế bit có trọng số thấp nhất

 • Phương pháp giấu tin
 • Phương pháp tách tin
 • Phân tích thuật toán

Giấu tin trên miền biến đổi DCT

 • Biến đổi DCT thuận và nghịch
 • Đặc điểm của phép biến đổi DCT trên ảnh hai chiều
 • Kỹ thuật thủy vân sử dụng phép biến đổi DCT

2.3 Một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin

Khái niệm phân tích tin ẩn giấu

Phân tích loại phương pháp phát hiện ảnh giấu tin

Một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin

 • Kỹ thuật phân tích cặp giá trị điểm ảnh
 • Kỹ thuật phân tích đối ngẫu

3. Kết luận

Kể từ khi ra đời, giấu tin đã và đang làm tốt vai trò của nó trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ thông tin an toàn trong quá trình trao đổi, bảo vệ quyền tác giả trong quá trình phân phối,…Tuy nhiên, có những trường hợp lợi dụng kỹ thuật giấu tin để thực hiện những hành vi bất hợp pháp như tuyên truyền sản phẩm văn hóa không lành mạnh, truyền những thông tin về kế hoạch tấn công khủng bố,…Từ sử dụng sai chức năng của giấu tin ở trên đặt ra vấn đề làm thế nào để phát hiện được phương tiện chứa tin có tiềm ẩn bên trong các tin giấu hay không, và thông tin chứa trong đó là gì nhằm có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các thảm kịch xảy ra. Mặt khác việc nghiên cứu khả năng phát hiện thông tin ẩn cũng sẽ làm tăng mức độ an toàn cho kỹ thuật giấu tin, đặc biệt là kỹ thuật giấu tin mật.

4. Tài liệu tham khảo

Giáo trình giấu tin và thủy vân ảnh – Nguyễn Xuân Huy – Trần Quốc Dũng

Luận văn thạc sĩ “Giấu thông tin trong ảnh” – Vũ Thị Chung Thủy – năm 2004

Luận văn thạc sĩ: “Bảo mật bằng các kỹ thuật mã hóa và giấu tin” – Đinh Ngọc Triều – 2004

Giáo trình “An toàn dữ liệu” – Trịnh Nhật Tiến.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM