Đồ án: Xây dựng chương trình cho vay tín dụng của ngân hàng

Đồ án Xây dựng chương trình cho vay tín dụng của ngân hàng tìm hiểu hệ thống quản lý tín dụng ngân hàng SHB; phân tích và thiết kế hệ thống chương trình; cài đặt hệ thống và hướng dẫn sử dụng.

Đồ án: Xây dựng chương trình cho vay tín dụng của ngân hàng

1. Mở đầu

Tin học hóa là yêu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân hiện nay. Việc sử dụng các phần mềm tiện ích đã mang lại hiệu quả vô cùng lớn trong việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm, cũng như quản lý của các tổ chức. Ngân hàng thương mại là một trong những tổ chức có nhu cầu lớn trong việc ứng dụng các phần mềm tiện ích đó. Do vậy, chương trình quản lý việc cho vay tín dụng là phần mềm không thể thiếu được đối với mọi ngân hàng. Chương trình này sẽ giúp cho người quản lý nhanh chóng có được các thông tin cần thiết về khách hàng của mình cũng như các thông tin quản lý việc vay và nợ của họ. 

2. Nội dung

2.1 Hệ thống quản lý tín dụng ngân hàng SHB

Tổng quan về ngân hàng

Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Những yêu cầu đối với hệ thống cần xây dựng

 • Phạm vi giải quyết vấn đề
 • Những yêu cầu chức năng, dịch vụ cần có của hệ thống
 • Những hạn chế ràng buộc

Mô tả mô hình nghiệp vụ

 • Bài toán nghiệp vụ
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết các chức năng sơ cấp
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng
 • Ma trận thực thể - chức năng
 • Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp

2.2 Phân tích hệ thống chương trình

Các mô hình dữ liệu nghiệp vụ 

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2

Mô hình dữ liệu quan niệm 

 • Xác định các thực thể
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể
 • Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm

2.3 Thiết kế hệ thống chương trình

Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 • Chuyển mô hình E - R sang mô hình quan hệ
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 

Xác định các luồng dữ liệu hệ thống

 • Luồng hệ thống của tiến trình “4. Giải ngân”
 • Luồng hệ thống của tiến trình “5. Giám sát tín dụng”
 • Luồng hệ thống của tiến trình “5.2 Giám sát quá trình sử dụng vốn, TSĐB”
 • Luồng hệ thống của tiến trình “5.3 Giải quyết gia hạn nợ ”
 • Luồng hệ thống của tiến trình “6. Thanh lý hợp đồng”

Xác định hệ thống các giao diện

 • Xác định các giao diện nhập liệu
 • Xác định các giao diện xử lý
 • Tích hợp các giao diện

Thiết kế kiến trúc hệ thống

Một số các giao diện thiết kế

2.4 Cài đặt hệ thống và hướng dẫn sử dụng

Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống

 • Hệ thống phần mềm nền
 • Các hệ con và chức năng của hệ thống

Giới thiệu hệ thống phần mềm

 • Hệ thống thực đơn và cách sử dụng
 • Hướng dẫn sử dụng một số chức năng phức tạp

Những vấn đề còn tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này, em đã vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để xây dựng chương trình quản lý cho vay tín dụng. Một số kết quả đạt được:

 • Tìm hiểu thực tế mô hình quản lý cho vay tín dụng chi nhánh SHB Hải Phòng và phát biểu bài toán
 • Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương pháp phân tích hệ thống hướng cấu trúc.
 • Xây dựng chương trình và demo với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vy, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Phạm Hữu Khang, SQL Server 2005 - Lập trình T-SQL, NXB Lao động – xã hội, 2007

Nguyễn Thiên Bằng - Phạm Ngọc Thạch - Hoàng Đức Hải, Từng bước học lập trình Visual C#.NET, NXB Lao động – xã hội, 2002

Nguyễn Minh Quý, Tài liệu khóa học lập trình Web với ASP.NET, Aptech Hưng Yên

Visual Studio 2008 ASP.NET 3.5, Trung tâm đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM