Đồ án: Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh

Đồ án Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh trình bày về giấu tin và phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ảnh; trình bày tổng quan về ảnh bitmap và cấu trúc của ảnh PNG; giới thiệu về kỹ thuật giấu văn bản trong ảnh và trình bày thuật toán giấu và tách văn bản trong ảnh; cài đặt thử nghiệm.

Đồ án: Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh

1. Mở đầu

Với việc sử dụng internet để liên lạc ngày càng tăng, mối quan tâm chính đó là sự an toàn của truyền dữ liệu. Giấu tin mật là một nghệ thuật và khoa học về truyền thông vô hình. Nó ẩn thông tin mật trong các thông tin khác, do đó ẩn đi sự tồn tại của các thông tin truyền thông. Trong đồ án này em đã tìm hiểu một kỹ thuật giấu tin văn bản trong hình ảnh bằng cách sử dụng giấu tin mật trong hình ảnh. Kỹ thuật này sử dụng kết hợp giữa dữ liệu mật với các giá trị của điểm ảnh. Các bit có trọng số thấp của điểm ảnh được thay thế để đánh dấu sự hiện diện của dữ liệu bên trong điểm ảnh đó. Đối với việc lựa chọn các kênh để đánh dấu sự hiện diện của dữ liệu, một bộ tạo số giả ngẫu nhiên được sử dụng nên có thêm một lớp bảo mật cho kỹ thuật và làm cho việc khai thác các thông tin mật rất khó khăn cho những kẻ xâm nhập. Kết quả cho thấy kỹ thuật là bảo mật chống lại các cuộc tấn công trực quan, thống kê và cố gắng để có thể giấu nhiều dữ liệu hơn bằng cách sử dụng nhiều bit trên mỗi điểm ảnh.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Định nghĩa giấu tin trong ảnh 

Mục đích của giấu tin

Các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh

Đặc trưng và tính chất của kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Các phương pháp giấu tin

Mô hình kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ảnh

  • Giấu tin mật
  • Thủy vân số

2.2 Cấu trúc chung của ảnh BITMAP

Tổng quan về ảnh Bitmap

Cấu trúc ảnh PNG

2.3 Kỹ thuật giấu văn bản trong ảnh số

Giới thiệu

Kỹ thuật giấu văn bản trong ảnh

Thuật toán giấu văn bản trong ảnh

Thuật toán tách văn bản trong ảnh

2.4 Cài đặt và thử nghiệm

Môi trường cài đặt

Tập dữ liệu thử nghiệm

Đo độ đánh giá PSNR

Một số giao diện của chương trình

Kết quả kiểm tra PSNR

3. Kết luận

Khóa luận đã thực hiện nhiệm vụ:

  • Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh.
  • Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh PNG.
  • Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh.
  • Xây dựng được chương trình giấu văn bản trong ảnh.

Trong báo cáo này em đã trình bày một kỹ thuật mới để ẩn văn bản bên trong hình ảnh. Mục tiêu chính là để đạt được an ninh chống lại các cuộc tấn công thống kê, trực quan và có thể giấu được nhiều thông tin. Bằng cách sử dụng số giả ngẫu nhiên nên đã tạo 1 lớp bảo mật cho kỹ thuật. Hình ảnh được sử dụng làm hình ảnh gốc là hình ảnh bitmap với lượng thông tin dư thừa là lớn và bằng cách sử dụng 7 bit/ pixel để ẩn dữ liệu nên có thể giấu được nhiều thông tin hơn. Kết quả cho thấy kỹ thuật đã thành công trong việc đạt được những mục tiêu trên. Kết quả cho thấy giá trị của PSNR rất tốt có nghĩa là kỹ thuật cho thấy tính không thể nhận thấy tốt hơn.

4. Tài liệu tham khảo

Luận văn thạc sĩ - Ngô Thái Hà “Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phầm đồ họa vectơ” Khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Thái Nguyên.

Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Lessica Fridrich “DigitalWatermarking anh Steganography” - Morgan Kaufmann, 2008

Sukhpreet Kaur, Smeet Kaur “A Novel Approach for Hiding Text Using Image Steganography” – International Journal of computer science anh information security (IJSCIS), Vol.8, No.7, October 2010

T. Morkel, J.H.P. Eloff and M.S. Olivier "An overview of image steganography" - in Proceedings of the Fifth Annual Information Security South Africa Conference (ISSA2005), Sandton, South Africa, June/July 2005....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM