Đồ án: Tìm hiểu phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh và độ đo tương tự

Đồ án Tìm hiểu phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh và độ đo tương tự giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh và tra cứu ảnh; tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh và các độ đo tương tự.

Đồ án: Tìm hiểu phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh và độ đo tương tự

1. Nội dung

1.1 Tổng quan về xử lý ảnh và tra cứu ảnh

Tổng quan về xử lý ảnh

 • Một số khái niệm
 • Biểu diễn ảnh
 • Tăng cường ảnh – khôi phục ảnh
 • Biến đổi ảnh
 • Phân tích ảnh
 • Nhận dạng ảnh
 • Nén ảnh

Tổng quan về tra cứu ảnh dựa trên nội dung

 • Những thành phần của một hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung
 • Những ứng dụng cơ bản của tra cứu ảnh
 • Những chức năng của hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung
 • Các phuơng pháp tra cứu ảnh dựa trên nội dung
 • Những hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung
 • Kết luận

1.2 Tìm hiểu các phương pháp

Màu sắc

 • Không gian màu
 • Lược đồ màu

Kết cấu

 • Các đặc trưng Tamura
 • Các đặc trưng Wold
 • Mô hình tự hồi quy đồng thời SAR
 • Các đặc trưng Gabor
 • Các đặc trưng biến đổi sóng

Hình dạng

 • Các bất biến mômen
 • Các góc quay
 • Các ký hiệu mô tả Fourier
 • Hình tròn, Độ lệch tâm và Hướng trục chính

Thông tin không gian

Phân đoạn ảnh

1.3 Các độ đo tương tự

Lược đồ giao

Khoảng cách Minkowski

Khoảng cách toàn phương

Khoảng cách EMD

2. Kết luận

Với sự đi lên ngày càng mạnh của công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng xử lý ảnh trong thực tiễn nói riêng đã cho thấy rằng đây là một đề tài không hề cũ và là một phần hết sức quan trọng trong các ứng dụng thực tế đặt ra. Qua quá trình thực hiện đề tài em đã học tập được rất nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao khả năng tri thức của mỗi người. Việc tìm hiểu một số phưong pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh theo nội dung và các độ đo tưong tự đã góp phần hệ thống hoá kiến thức đồng thời giúp em tiến gần hơn đến các ứng dụng thực tiễn mà cuộc sống đang dần đòi hỏi.

3. Tài liệu tham khảo

A Robust CBIR Approach Using Local Color Histograms by Shengjiu Wang

Feature Extraction from Images

Comparing Images Using the Hausdor Distance by Daniel P. Huttenlocher, Gregory A. Klanderman and William J. Rucklidge

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM