Đồ án: Xây dựng chương trình kế toán tiền mặt

Đồ án Xây dựng chương trình kế toán tiền mặt mô tả nghiệp vụ của bài toán đặt ra; phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống và hướng dẫn sử dụng.

Đồ án: Xây dựng chương trình kế toán tiền mặt

1. Mở đầu

Mọi tổ chức có hạch toán chi tiêu đều cần đến quản lý tiền mặt, đặc biệt là các doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tiền mặt có thể xem là hoạt động phổ biến của nhiều tổ chức. Hơn nữa, việc quản lý tiền mặt được tổ chức theo nguyên tắc hạch toán kế toán, nên đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ. Phần lớn các tổ chức vẫn làm thủ công, nên công việc này thường tốn nhiều công sức, không phải ai cũng có thể làm được và hay bị chậm chễ. Với thực tế đó, việc đưa quản lý tiền mặt vào quản lý trên máy là một nhu cầu cấp thiết. Vì thế, đề tài “Xây dựng chương trình kế toán tiền mặt” được chọn làm đề tài khóa luận của em. Chương trình này được xây dựng có thể trợ giúp các cơ sở vừa và nhỏ quản lý tiền mặt một cách dễ dàng và thuận lợi, đáp ứng được các yêu cầu chi tiêu và kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp.

2. Nội dung

2.1 Mô tả nghiệp vụ của bài toán đặt ra

Tổng quan về quản lý tiền mặt

 • Vai trò tầm quan trọng của quản lý tiền mặt
 • Nhiệm vụ và chức năng của quản lý tiền mặt

Mô tả mô hình nghiệp vụ

 • Hoạt động nghiệp vụ của bài toán quản lý tiền mặt

Mô tả mô hình nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng
 • Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp

2.2 Phân tích hệ thống

Các mô hình xử lý nghiệp vụ 

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Mô hình dữ liệu quan niệm

 • Xác định các thực thể
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể
 • Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm

2.3 Thiết kế hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Xác định các luồng dữ liệu hệ thống

 • Biểu đồ luồng hệ thống ”1.0. Thu tiền mặt.”
 • Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0. Chi tiền mặt.”
 • Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Thu tiền gửi.”
 • Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “4.0 Chi tiền gửi.” 
 • Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”5.0 Tổng hợp.”

Xác định hệ thống các giao diện 

 • Xác định các giao diện nhập liệu 
 • Xác định các giao diện xử lý
 • Tích hợp các giao diện
 • Thiết kế hệ thống thực đơn
 • Thiết kế các giao diện

2.4 Cài đặt hệ thống và hướng dẫn sử dụng

Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống

 • Kiến trúc hệ thống phần cứng
 • Hệ thống phần mềm nền
 • Các hệ con và chức năng của hệ thống

Giới thiệu hệ thống phần mềm

 • Hệ thống thực đơn chính
 • Các hệ thống thực đơn con
 • Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính

Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này em đã nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình cho bài toán quản lý tiền mặt thường gặp trong mọi tổ chức, doanh nghiệp có hạch toán. Đồ án đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Mô tả nghiệp vụ của bài toán và tiến hành mô hình hóa nghiệm vụ bài toán chuẩn bị cho bước sau.
 • Phân tích bài toán theo hướng cấu trúc bao gồm phân tích dữ liệu và phân tích xử lý.
 • Thiết kế hệ thống chương trình bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện và các mô đun xử lý.
 • Cài đặt hệ thống và thử nghiêm với một số dữ liệu.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trình Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010

5. Phụ lục

Phụ lục A: Nghiệp vụ kế toán tiền mặt

Phụ lục B: Các mẫu hồ sơ dữ liệu

Phụ lục C: Hệ thống tài khoản kế toán

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM