Đồ án: Chương trình theo dõi điểm danh lớp học tín chỉ hàng ngày tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đồ án Chương trình theo dõi điểm danh lớp học tín chỉ hàng ngày tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng mô tả bài toán và giải pháp; phân tích và thiết kế hệ thống; trình bày cơ sở lí thuyết và cài đặt chương trình.

Đồ án: Chương trình theo dõi điểm danh lớp học tín chỉ hàng ngày tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng

1. Nội dung

1.1 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mô tả bằng lời hoạt động điểm danh

Phân tích nội dung công việc

Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: tiếp nhận dữ liệu
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: điểm danh hàng ngày
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: tính điểm chuyên cần
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: báo cáo

Giải pháp

1.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm dần các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý

Thiết kế giao diện

 • Giao diện đăng nhập hệ thống 
 • Giao diện chức năng chính hệ thống 
 • Giao diện cập nhật dữ liệu

1.3 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Các khái niệm về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Mô hình liên kết thực thể E - R (Entity – Relationships)
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Công cụ cài đặt chương trình

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005

Ngôn ngữ ASP.NET

 • Tổng quan về ASP.NET 
 • Các đặc điểm mới của ASP.NET
 • Cấu trúc của trang ASP.NET

1.4 Cài đặt chương trình

Một số giao diện chính

 • Giao diện đăng nhập hệ thống
 • Giao diện các chức năng chính
 • Các giao diện cập nhật dữ liệu
 • Giao diện điểm danh hàng ngày
 • Giao diện tính điểm chuyên cần
 • Giao diện báo cáo

2. Kết luận

Với yêu cầu của bài toán thực tế về vấn đề theo dõi điểm danh lớp học tín chỉ tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng thì chương trình của em đã giải quyết được những vấn đề sau:

 • Tạo ra được cơ sỏ dữ liệu có khả năng lưu trữ chính xác và khoa học các thông tin liên quan đến vấn đề điểm danh lớp học tín chỉ cho giáo viên, và kết xuất báo cáo tình hình điểm danh tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
 • Xây dựng được các giao diện cập nhật dữ liệu dễ dàng, thuận tiện.
 • Xây dựng được giao diện điểm danh hàng ngày cho từng lớp môn học.
 • Xây dựng được các giao diện tính điểm chuyên cần, giao diện báo cáo tình hình điểm danh.
 • Xây dựng được các chức năng quản trị hệ thống bao gồm: đăng nhập, thêm mới ngƣời dùng, phân quyền truy cập hệ thống, đổi mật khẩu người dùng, lấy lại mật khẩu đã mất.

3. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội

Nguyễn Nam Thuận , Khám phá SQL SERVER 2005, Nhà xuất bản lao động xã hội.

Trung tâm tin học – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM