Đồ án: Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng mã hóa đối xứng bằng thuật toán Rijndael

Đồ án Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng mã hóa đối xứng bằng thuật toán Rijndael trình bày cơ sở toán học; vấn đề mã hóa; thuật toán mã hóa Rijndael và ứng dụng.

Đồ án: Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng mã hóa đối xứng bằng thuật toán Rijndael

1. Mở đầu

Từ khi con người có nhu cầu trao đổi thông tin, thư từ với nhau thì nhu cầu giữ bí mật và bảo mật tính riêng tư của những thông tin, thư từ đó cũng nảy sinh. Hình thức thông tin trao đổi phổ biến sớm nhất là dưới dạng các văn bản, để giữ bí mật của thông tin người ta đã sớm nghĩ đến cách che dấu nội dung các văn bản bằng cách biến dạng các văn bản đó để người ngoài đọc nhưng không hiểu được, đồng thời có cách khôi phục lại nguyên dạng ban đầu để người trong cuộc vẫn hiểu được; theo cách gọi ngày nay thì dạng biến đổi của văn bản được gọi là mật mã của văn bản, cách lập mã cho một văn bản được gọi là phép lập mã, còn cách khôi phục lại nguyên dạng ban đầu gọi là phép giải mã. Phép lập mã và phép giải mã được thực hiện nhờ một chìa khóa riêng nào đó mà chỉ những người trong cuộc được biết và nó được gọi là khóa lập mã. Người ngoài dù có lấy được bản mật mã trên đường truyền mà không có khóa mật mã thì cũng không thể hiểu được nội dung của văn bản truyền đi.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở toán học

Các khái niệm toán học

Số nguyên tố và số nguyên tố cùng nhau

 • Khái niệm đồng dư
 • Định nghĩa Phi Euler
 • Thuật toán Euclide
 • Không gian Zn và Zn*
 • Định nghĩa cấp của một số a
 • Khái niệm Nhóm, Nhóm con, Nhóm Cyclic
 • Tập thặng dư bậc hai theo modulo
 • Phần tử nghịch đảo

Khái niệm Độ phức tạp của thuật toán

 • Khái niệm Thuật toán
 • Độ phức tạp của thuật toán
 • Ví dụ về việc xác định độ phức tạp của thuật toán

2.2 Vấn đề mã hóa

Mật mã học

 • Giới thiệu chung
 • Định nghĩa

Khái niệm hệ mật mã

Khái niệm mã hóa (Encryption), giải mã (Decryption)

Những tính năng của hệ mã hóa

Các phương pháp mã hóa

 • Phương pháp mã hóa đối xứng
 • Phương pháp mã hóa công khai

Chữ ký điện tử

 • Giới thiệu
 • Định nghĩa
 • Phân loại chữ ký số

Hàm băm mật mã 

 • Giới thiệu về hàm băm
 • Tính chất hàm băm
 • Cấu trúc của hàm băm
 • Một số phương pháp băm

2.3 Thuật toán mã hóa Rijndael và ứng dụng

Giới thiệu

Tham số, ký hiệu, thuật ngữ và hàm

Một số khái niệm toán học

 • Phép cộng
 • Phép nhân trên GF (28)

Phương pháp Rijndael

 • Quá trình mã hóa bao gồm 4 bước
 • Quy trình giải mã
 • Các vấn đề cài đặt thuật toán
 • Kết quả thử nghiệm
 • Kết luận

Ứng dụng của thuật toán 

 • Giao diện chương trình
 • Chức năng chính của chương trình
 • Code thực hiện mã hóa và giải mã

3. Kết luận

Hiện nay, với sự phát triển của khoa học hiện đại và Công nghệ thông tin, ngành mật mã đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả lý thuyết sâu sắc và tạo cơ sở cho việc phát triển các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Tìm hiểu qua các tài liệu đề tài đã hệ thống lại các kiến thức cơ bản của lĩnh vực mã hóa, tập trung tìm hiểu phương pháp mã hóa khóa đối xứng và nghiên cứu từng bước thực hiện của thuật toán mã hóa Rijndael. Bước đầu xây dựng chương trình mã hóa tệp tin bằng thuật toán Rijndael sử dụng thư viện Cryptography.

4. Tài liệu tham khảo

NHÓM TÁC GIẢ: TS. Dương Anh Đức - ThS. Trần Minh Triết cùng với sự đóng góp của các sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Book_MaHoaVaUngDung.

Lê Thụy – ATBMTT1 - Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng.

Phan Đình Diệu – Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin – Đại học quốc gia Hà Nội.

Phạm Trọng Huy – Giáo trình cấu trúc dữ liệu – Khoa Kỹ Thuật trường cao đẳng kinh tế, kĩ thuật Hải Dương.

An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu – PGS,TS.Thái Hồng Nhị & TS. Phạm Minh Việt

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM