Đồ án: Tìm hiểu, nghiên cứu một số tình huống trong chuyển giao hồ sơ y tế điện tử

Đồ án Tìm hiểu, nghiên cứu một số tình huống trong chuyển giao hồ sơ y tế điện tử trình bày một số khái niệm cơ bản; một số tình huống và cách giải quyết; cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu, nghiên cứu một số tình huống trong chuyển giao hồ sơ y tế điện tử

1. Mở đầu

Nhu cầu về bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực y sinh học ngày càng tăng, nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của cộng đồng và phục vụ các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này. Sự phát triển của dữ liệu đa phương tiện đã hỗ trợ tích cực các hoạt động y sinh học như chẩn đoán từ xa, chia sẻ thông tin y tế. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin y sinh học của mỗi cá nhân (PHR – Patient Health Records) có thể xâm phạm tính riêng tư của người bệnh khi sử dụng các hệ thống EHealth. Do vậy vấn đề bảo đảm an toàn thông tin và chia sẻ thông tin trong hệ thống E-Health càng được đặt ra cấp thiết.

2. Nội dung

2.1 Một số khái niệm cơ bản

Tổng quan về an toàn thông tin

 • Định nghĩa An toàn thông tin
 • Sự cần thiết của an toàn thông tin
 • Mục tiêu của an toàn thông tin
 • Các nội dung An toàn thông tin
 • Các chiến lược bảo đảm an toàn thông tin
 • Các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin
 • Các kỹ thuật bảo đảm An toàn thông tin
 • Các công nghệ bảo đảm an toàn thông tin

Một số phương pháp bảo vệ thông tin

 • Mã hóa dữ liệu
 • Chữ ký số
 • Ẩn giấu tin

Tổng quan về y tế điện tử

 • Khái niệm Y tế điện tử
 • Các loại hình Y tế điện tử
 • Các tính chất đặc trưng cho Y tế điện tử 
 • Tình hình Y tế điện tử ở nước ta hiện nay

2.2 Một số tình huống và cách giải quyết

Vấn đề xem trộm nội dung hồ sơ y tế điện tử

 • Xem trộm nội dung hồ sơ Y tế điện tử
 • Phương pháp giải quyết

Vấn đề sửa đổi trái phép nội dung hồ sơ y tế điện tử

 • Sửa đổi trái phép nội dung hồ sơ Y tế điện tử
 • Phương pháp giải quyết

Vấn đề thay đổi hồ sơ gốc

 • Thay đổi hồ sơ gốc
 • Phương pháp giải quyết

Vấn đề thời gian truyền hồ sơ y tế chậm

 • Thời gian truyền hồ sơ Y tế chậm
 • Phương pháp giải quyết

Vấn đề gây ách tắc trong trao đổi hồ sơ y tế

 • Ách tắc trong trao đổi hồ sơ Y tế
 • Phương pháp giải quyết

2.3 Chương trình thử nghiệm

Bài toán chữ ký số RSA

Cấu hình hệ thống

 • Cấu hình phần cứng
 • Cấu hình phần mềm

Hướng dẫn sử dụng chương trình

 • Giao diện của chương trình
 • Chữ ký RSA

3. Kết luận

Đồ án tốt nghiệp đã thực hiện được các nội dung sau:

 • Tìm hiểu tổng quan về An toàn thông tin và Y tế điện tử
 • Tìm hiểu một số tình huống và cách giải quyết trong chuyển giao hồ sơ Y tế điện tử.
 • Thử nghiệm chương trình: Demo Chương trình chữ ký RSA

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM