Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Hữu Hạnh

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Hữu Hạnh tìm hiểu cơ sở lý thuyết của đề tài; mô tả bài toán và giải pháp; phân tích và thiết kế hệ thống; cài đặt chương trình.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Hữu Hạnh

1. Nội dung

1.1 Cơ sở lý thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Các khái niệm về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
 • Mô hình liên kết thực thể E - R
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

1.2 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về nhà hành Hữu Hạnh

 • Vài nét về nhà hàng Hữu Hạnh
 • Cơ cấu của nhà hàng Hữu Hạnh

Mô tả hoạt động của nhà hàng

 • Mô tả bằng lời hoạt động của nhà hàng 
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

Gỉai pháp

1.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng ,tác nhân và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng 
 • Danh sách các hồ sơ dữ liệu
 • Ma trận thực thể chức năng

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý

Thiết kế kiến trúc chương trình

 • Xây dựng biểu đồ luồng hệ thống 
 • Xây dựng cây phân rã chức năng cho chương trình

Thiết kế giao diện

 • Giao diện chính 
 • Giao diện đăng nhập hệ thống 
 • Giao diện cập nhật dữ liệu
 • Giao diện xử lý dữ liệu
 • Giao diện báo cáo

1.4 Cài đặt chương trình

Công cụ để cài đặt chương trình

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 
 • Ngôn ngữ VISUAL BASIC

Một số giao diện chính

 • Giao diện chính
 • Giao diện cập nhật dữ liệu
 • Giao diện xử lý dữ liệu 
 • Một số báo cáo

2. Kết luận

Qua quá trình làm đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Xây dựng chương trình quản lý Nhà hàng Hữu Hạnh”, bản thân em tự thấy mình đã thu được các kết quả sau:

 • Nắm bắt được quy trình nghiệp vụ công việc khám chữa bệnh ,quản lý hồ sơ, thanh toán của Nhà hàng Hữu Hạnh.
 • Hiểu biết được phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc, từ đó đã áp dụng các hiểu biết của mình để phân tích thiết kế bài toán theo hướng cấu trúc
 • Có được các kinh nghiệm thực tế khi được tham gia vào một dự án nhỏ cụ thể để có thế áp dụng được các kiến thức đã được học vào thực tiễn.
 • Tiến hành phân tích thiết kế hoàn thiện hệ thống bằng phương pháp hướng cấu trúc một cách đầy đủ
 • Cài đặt một số module để thử nghiệm bằng Ngôn ngữ Visual Basic 6.0 và sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ dữ liệu.

3. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội, 2004

Nguyễn Thị Ngọc Mai, Visual Basic 6.0 - Lập trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2004

PGS.Vũ Đức Thi, Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê – Hà nội, 1997

Phạm Hữu Khang Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL SERVER 2000, Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2004

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM