Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý thủ tục tàu biển

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý thủ tục tàu biển trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000, ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0; giới thiệu về cảng vụ hàng hải Hải Phòng, mô tả quy trình nghiệp vụ quản lý thủ tục tàu biển, đánh giá thực trạng quản lý và phương hướng giải quyết; xây dựng mô hình nghiệp vụ của hệ thống, xây dựng các biểu đồ luồng dữ liệu, xây dựng mô hình liên kết ER, mô hình quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý thủ tục tàu biển

1. Mở đầu

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như đời sống con ngƣời. Nó đã trở thành công cụ hữu ích cho con người trong các hoạt động, lưu trữ, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao nhất. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đang từng bước khẳng định được sức mạnh của mình.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

 • Các cách tiếp cận và phát triển của hệ thống thông tin
 • Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin
 • Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý 
 • Các bước phát triển của một hệ thống thông tin
 • Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin 
 • Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc

Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu
 • Định nghĩa cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase - RDB)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2000

Ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC 6.0 

2.2 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về cảng vụ Hải Phòng 

 • Tên cơ quan, địa chỉ, điện thoại, fax
 • Chức năng, phạm vi hoạt động
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giới thiệu về phòng pháp chế

Quy trình quản lý thủ tục tàu biển tại cảng vụ Hải Phòng

 • Phát biểu bài toán
 • Một số hồ sơ dữ liệu liên quan
 • Sơ đồ quy trình quản lý thủ tục tàu biển

2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Biểu đồ ngữ cảnh 

 • Biểu đồ
 • Mô tả tương tác

Biểu đồ phân rã chức năng

Ma trận thực thể chức năng 

 • Liệt kê các hồ sơ sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng

Biểu đồ luồng dữ liệu

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
 • Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Mô hình liên kết thực thể 

 • Các thực thể và thuộc tính
 • Các kiểu liên kết
 • Mô hình ER
 • Mô hình quan hệ

2.4 Xây dựng chương trình

Cơ sở dữ liệu vật lý 

 • Bảng TÀU
 • Bảng HÀNG
 • Bảng CẢNG
 • Bảng CHỦ TÀU
 • Bảng ĐẠI LÝ
 • Bảng NHÂN VIÊN
 • Bảng TÀU đến CẢNG
 • Bảng TÀU di chuyển đến CẢNG
 • Bảng TÀU rời CẢNG
 • Bảng VỊ TRÍ NEO

Một số giao diện chính

 • Giao diện chính
 • Giao diện cập nhật tàu
 • Giao diện cập nhật cảng
 • Giao diện cập nhật chủ tàu
 • Giao diện cập nhật đại lý
 • Giao diện cập nhật hàng
 • Kế hoạch tàu vào cảng
 • Báo cáo tình hình tàu đến cảng
 • Báo cáo số lượng tàu đến cảng
 • Báo cáo số lượng hàng đến cảng

3. Kết luận

Chương trình đã giải quyết được các yêu cầu của công việc như:

 • Có giao diện cập nhật dữ liệu.
 • Có các giao diện lập kế hoạch và thực hiện làm thủ tục cho tàu đến và rời cảng.
 • Đưa ra các báo cáo

Bên cạnh những ưu điểm chương trình mang lại, chương trình vẫn còn có những hạn chế như: thực hiện bắt lỗi về đặt tên, chưa xây dựng được các báo cáo cụ thể do kiến thức còn hạn chế.

Hướng phát triển của đề tài: Xây dựng hoàn thiện chương trình quản lý thủ tục tàu biển tại cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

4. Tài liệu tham khảo

PGS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội

Nguyễn Thị Ngọc Mai(2004), Visual Basic 6.0 - Lập trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản lao động – xã hội

PGS.Vũ Đức Thi (1997), Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê – Hà nội

Phạm Hữu Khang (2004), Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL SERVER 2000, Nhà xuất bản lao động – xã hội

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM