Đồ án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng

Đồ án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng phân tích thiết kế chi tiết bài toán quản lý quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp bằng phương pháp hướng cấu trúc; xây dựng được chương trình phần mềm cho hệ thống và tiến hành thử nghiệm.

Đồ án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các chương trình phần mềm ứng dụng đã làm tăng năng suất và hiệu quả của công việc. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng ngày càng nhiều vào các ngành kinh tế - xã hội khác nhau. Y tế thuộc lĩnh vực dịch vụ xã hội, hầu hết các mảng hoạt động của khu vực y tế đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin, do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của hệ thống y tế nói chung và từng bệnh viện nói riêng.

1.2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu cụ thể về quy trình quản lý quầy thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng.

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu tài liệu để xác định được các yêu cầu mới cho hệ thống hiện tại. Tiến hành phân tích, thiết kế hệ thống theo các yêu cầu đề ra. Sử dụng các công cụ Microsoft visual Studio, Microsoft SQL server… với phiên bản phù hợp để xây dựng chương trình và thử nghiệm.

2. Nội dung

2.1 Xác định yêu cầu hệ thống

Khái quát về tổ chức 

 • Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của tổ chức
 • Mô hình tổ chức và quản lý 

Mô tả hoạt động của hệ thống hiện tại 

 • Chức năng cấp phát thuốc
 • Chức năng nhập và quản lý thuốc trong kho
 • Báo cáo lãnh đạo

Mục tiêu quản lý

2.2 Mô hình nghiệp vụ

Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 

 • Bảng phân tích các tác nhân
 • Tương tác giữa tác nhân và hệ thống
 • Sơ đồ ngữ cảnh

Biểu đồ phân rã chức năng

 • Nhóm các chức năng chi tiết
 • Biểu đồ phân rã chức năng

Mô tả nội dung các chức năng chi tiết (chức năng lá)

 • Chức năng cấp phát thuốc
 • Chức năng nhập thuốc
 • Quản lý thuốc trong kho
 • Lập báo cáo

Danh sách hồ sơ dữ liệu đƣợc sử dụng

Ma trận thực thể chức năng

Biểu đồ hoạt động

 • Biểu đồ hoạt động tiến trình cấp phát thuốc
 • Biểu đồ hoạt động tiến trình nhập thuốc
 • Biểu đồ hoạt động tiến trình quản lý thuốc
 • Biểu đồ tiến trình báo cáo

2.3 Phân tích hệ thống quản lý quầy thuốc

Các mô hình xử lý nghiệp vụ

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
 • Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic

3. Kết luận

Trong đồ án này đã đạt được những sản phẩm sau đây:

 • Phân tích, thiết kế toàn bộ hệ thống quản lý quầy thuốc tại Bênh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng, bao gồm thiết kế hệ thống chương trình và thiết kế cơ sở dữ liệu của nó .
 • Chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tiến hành lập trình và cài đặt hệ thống. Hệ thống đã chạy thử nghiệm với một số dữ liệu

Những vấn đề tồn tai:

 • Chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc xây dựng một chương trình quản lý với quy mô lớn.
 • Một số chức năng của chương trình chưa thực sự hoàn thiện.
 • Thời gian tìm hiểu và học hỏi kiến thức để thực hiện khóa luận rất ít nên gặp nhiều khó khăn, chương trình còn nhiều lỗi.

4. Tài liệu tham khảo

Ts.Lê Văn Phùng, Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông.

Nguyễn Văn Vỵ (2009), Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

Nguyễn Văn Vỵ (2009), Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009.

Đặng Văn Đức (2002), Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB Giáo dục, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM