Đồ án: Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng sửa lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh

Đồ án Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng sửa lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh giới thiệu tổng quan về xử lí ngôn ngữ tự nhiên, ngữ pháp tiếng Anh, ngôn ngữ Visual Basic 6.0 và cài đặt chương trình thực nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng sửa lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh

1. Mở đầu

Xử lý ngôn ngữ chính là xử lý thông tin khi đầu vào là “dữ liệu ngôn ngữ” (dữ liệu cần biến đổi), tức dữ liệu “văn bản” hay “tiếng nói”. Các dữ liệu liên quan đến ngôn ngữ viết (văn bản) và nói (tiếng nói) đang dần trở nên kiểu dữ liệu chính con người có và lưu trữ dưới dạng điện tử. Đặc điểm chính của các kiểu dữ liệu này là không có cấu trúc hoặc nửa cấu trúc và chúng không thể lưu trữ trong các khuôn dạng cố định như các bảng biểu. Để máy tính có thể hiểu và thực thi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao, ta cần phải có một trình biên dịch thực hiện việc chuyển đổi chương trình đó sang chương trình ở dạng ngôn ngữ đích. Chương trình mô phỏng sửa lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh là một lĩnh vực trong chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Việc tìm và sửa lỗi trong sử dụng câu tiếng Anh sẽ giúp ích cho người mới học tiếng Anh hay có thể là cơ sở lập trình cho những công việc khác trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

2. Nội dung

2.1 Giới thiệu

Tổng quan

Cơ sở khoa học

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Lý thuyết thông tin
 • Quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Một số thuật toán phân tích cú pháp

Các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên

2.2 Ngữ pháp tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh

Cách sử dụng một số thì: 

 • Thì hiện tại đơn(The Simple Present Tense)
 • Thì hiện tại tiếp diễn(The present continuous/progressive tense)
 • Thì hiện tại hoàn thành(The Present Prefect Tense)
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn(The Present Prefect continuousTense)
 • Thì quá khứ đơn(The Simple Past Tense)
 • Thì quá khứ tiếp diễn (The Past continuous Tense)
 • Thì tương lai đơn(The Simple Future Tense)

2.3 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic 6.0

Giới thiệu

Các thao tác cơ bản trong  Visual Basic

Lập trình  Visual Basic căn bản 

 • Kiểu dữ liệu - biến và hằng
 • Các cấu trúc lệnh  Visual Basic
 • Các hàm xử lý chuỗi trong  Visual Basic 6

​2.4 Chương trình thực nghiệm

Giới thiệu

Chiến lược và thuật toán

 • Chiến lược
 • Thuật toán

​Mô tả chi tiết

 • Dữ liệu đầu vào và kết quả của chương trình
 • Form Từ Điển
 • Form Sửa lỗi

Hạn chế và hướng phát triển của đề tài

3. Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp “ Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng sửa lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh”, em đã thu nhận được thêm những kiến thức và em cũng nhận thấy xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn, còn nhiều điều cần phải khám phá. Trong đề tài em đã cố gắng tập trung tìm hiểu và nghiên cứu tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, một số thuật toán phân tích cú pháp và em cũng đã tìm hiểu một số các quy tắc sử dụng từ vựng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó em đã xây dựng được chương trình mô phỏng sửa lỗi từ vựng trong tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo

Đinh Điền, Giáo trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM, 12/2004

Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, TS Lê Anh Cường – ĐHCN Hà Nội

V.Vapnik, The Nature of Statistical Learning Theory. Springer, NewYork, 1995.

Allen,J.(1995).Natural Language Understanding. BenjaminCummings,Menlo Park, CA

Berger, A. L., Pietra, S. A. D., and Pietra, V. J. D. (1996). Amaximum entropy approach to natural language processingComputational Linguistics, 22(1), 39–71...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM