Luận văn ThS: Tổ chức sản xuất chương trình điều tra qua thư khán giả trên truyền hình

Luận văn Tổ chức sản xuất chương trình điều tra qua thư khán giả trên truyền hình làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tổ chức sản xuất chương trình điều tra trên truyền hình; từ đó bước đầu hình thành khung lý thuyết cho vấn đề này; trên cơ sở khung lý thuyết, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên sóng Truyền hình Công an Nhân dân; từ khảo sát nhận diện thực trạng vấn đề, luận văn đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất chương trình chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên sóng Truyền hình Công an Nhân dân.

Luận văn ThS: Tổ chức sản xuất chương trình điều tra qua thư khán giả trên truyền hình

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức sản xuất chương trình chuyên đề điều tra trên truyền hình từ đó tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên sóng Truyền hình Công an Nhân dân và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên sóng Truyền hình Công an Nhân dân.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề tổ chức sản xuất chương trình chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên sóng Truyền hình Công an Nhân dân 

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức sản xuất các chương trình “Điều tra qua thư khán giả” về các vấn đề bức xúc, chưa sáng tỏ, hoặc oan sai trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; Từ năm tháng 06/2017 đến tháng 12/2018.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu: Phương pháp này được sử dụng khảo cứu các tài liệu như sách, tạp chí, giáo trình…chuyên ngành về tổ chức, quản lý, báo chí, truyền thông, sản xuất chương trình chuyên đề…vv...

Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn một số nhà báo đảm trách sản xuất các chương trình chuyên đề; phỏng vấn những người quản lý chương trình, ekip sản xuất, lãnh đạo.

Phương pháp Anket: Luận văn khảo sát công chúng trên địa bàn Hà Nội, tổng số: 200 phiếu; trong đó công chúng trên địa bàn cư dân phường, xã với 100 phiếu; công chúng các cơ quan nhà nước 100 phiếu.

Phương pháp trực quan: Phương pháp này được sử dụng từ việc q tổ chức sản xuất chương trình chuyên đề trong mấy năm gần đây của các chương trình được chọn khảo sát cũng như các chương trình của Truyền hình Công an Nhân dân, chủ yếu từ kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân tác giả..

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận thực tiễn

Một số khái niệm cơ bản

 • Khái niệm về chương trình truyền hình 
 • Khái niệm chương trình chuyên đề truyền hình
 • Khái niệm tổ chức sản xuất chương trình truyền hình

Quan niệm, đặc điểm của chương trình điều tra quan thư khán giả trên truyền hình

 • Quan niệm chương trình điều tra qua thư khán giả trên truyền hình
 • Đặc điểm của chương trình điều tra qua thư khán giả trên truyền hình
 • Điều kiện, nguyên tắc tổ chức sản xuất chương trình truyển hình

Tổ chức sản xuất chương trình điều tra trên truyền hình 

 • Tổ chức, sắp xếp về nhân sự 
 • Tổ chức bảo đảm trang thiết bị, kỹ thuật .
 • Tổ chức sản xuất nội dung chương trình điều tra
 • Sự nổi lên các phóng sự điều tra ở Việt Nam
 • Tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức sản xuất chương trình điều tra

2.2 Thực trạng

Giới thiệu về chương trình "Điều tra qua thư khán giả" 

 • Mục đích của chương trình
 • Đối tượng hướng tới
 • Phương thức thể hiện

Tổ chức sản xuất chương trình "Điều tra qua thư khán giả" 

 • Thực trạng tổ chức, sắp xếp nhân sự
 • Thực trạng về tổ chức bảo đảm trang thiết bị 
 • Thực trạng về số lượng, thời lượng chương trình "Điều tra qua thư khán giả"
 • Thực trạng về quy trình sản xuất nội dung chương trình

Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân tổ chức sản xuất chương trình "Điều tra qua thư khán giả

 • Ưu điểm
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân ưu điểm, hạn chế

2.3 Một số vấn đề và giải pháp

Một số vấn đề đặt ra hiện nay và xu thế phát triển của Truyền hình Công an nhân dân và của chương trình “Điều tra qua thư khán giả”

 • Tiếp tục bám sát các tiêu chí của Truyền hình Công an nhân dân
 • Tiếp tục tăng cường tính chuyên sâu, chuyên biệt
 • Tăng thêm thời lượng chương trình

Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả" trong thời gian tới

 • Giải pháp về nhân lực
 • Kết hợp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất với lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện chương trình “Điều tra qua thư khán giả”
 • Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật
 • Xã hội hóa trong tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả”
 • Đổi mới sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” phù hợp với những thay đổi của môi trường truyền thông số

Kiến nghị

 • Đối với đội ngũ sản xuất (ekip sản xuất) 
 • Đối với kênh Truyền hình Công an nhân dân
 • Kiến nghị với Bộ Công an

3. Kết luận 

Nhằm đáp ứng yêu cầu được điều tra các vấn đề bức xúc, các vấn đề chưa rõ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của khán giả thông qua các thư phản ánh với Truyền hình Công an Nhân dân; trong thời gian vừa qua kênh Truyền hình Công an Nhân dân đã luôn quan tâm đến hoạt động tổ chức sản xuất các các chương trình “Điều tra qua thư khán giả” và đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hoạt động tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên kênh Truyền hình Công an Nhân dân còn tồn tại nhiều hạn chế.

4. Tài liệu tham khảo

A.A. Chertu chơ nưi (2004), Các thể loại báo chí, Nxb Thông tấn Hà Nội.

Lưu Văn An (Chủ biên) (2008), Truyền thông đại chúng trong hệ thống quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam (2002), Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí xuất bản, Hà Nội

Phạm Thị Sao Băng (2005), Giáo trình Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Hoàng Quốc Bảo, Giáo trình Lãnh đạo và quản lý hoạt động báo chí ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị - Hành chính, HN, 2010....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM