Luận văn ThS: Xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay

Luận văn Xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng, giáo dục ý thức chính trị cho học viên; phân tích các đặc điểm của sinh viên nói chung và học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nói riêng; xác định các yếu tố tác động đến công tác xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay; đề xuất một số giải pháp có tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, dục ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay.

Luận văn ThS: Xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng và phát hiện những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng ý thức chính trị cho học viên Nhà trường trong thời gian tới.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề xây dựng, giáo dục ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Không gian nghiên cứu: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu, khảo sát học viên hệ đại học chính quy đào tạo tại cơ sở 1 - Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2010 đến nay.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đề ra cho luận văn, tác giả sử dụng các phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử và các phương pháp khác như phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Một số khái niệm cơ bản về xây dựng ý thức chính trị

Vai trò và đặc trưng của xây dựng ý thức chính trị cho học viên

 • Vai trò của xây dựng ý thức chính trị cho học viên
 • Đặc trưng của việc xây dựng ý thức chính trị cho học viên

Nội dung và phương thức xây dựng ý thức chính trị cho học viên

 • Nội dung xây dựng ý thức chính trị cho học viên
 • Phương thức xây dựng ý thức chính trị cho học viên

2.2 Thực trạng

Về trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy

 • Vài nét về trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
 • Về học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và đặc trưng về ý thức chính trị của học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy

Những nhân tố tác động tới việc xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 • Các nhân tố khách quan
 • Các nhân tố chủ quan

Thực trạng ý thức chính trị và công tác xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay

 • Thực trạng ý thức chính trị của học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hiện nay
 • Thực trạng xây dựng ý thức chính trị thông qua các môn học, đặc biệt là các môn lý luận chính trị
 • Thực trạng xây dựng ý thức chính trị thông qua các hoạt động chính trị xã hội và hoạt động đoàn thể
 • Thực trạng xây dựng ý thức chính trị qua hoạt động tự ý thức của học viên
 • Thực trạng công tác quản lý của nhà trường đối với việc xây dựng ý thức chính trị cho học viên
 • Những vấn đề đặt ra từ thực trạng công tác xây dựng ý thức chính trị cho học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy

Những yêu cầu mới đang đặt ra đối với học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy

 • Yêu cầu về chính trị
 • Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ

2.3 Một số giải pháp cơ bản

Những yêu cầu mới đang đặt ra đối với học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy

 • Đổi mới công tác quản lý
 • Tăng cường xây dựng ý thức chính trị từ hoạt động thực tế chính trị - xã hội
 • Đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho lực lượng Công an nói chung và Phòng cháy chữa cháy nói riêng
 • Rèn luyện kỹ năng và phát huy tính tự giác trong học tập các môn lý luận chính trị cho học viên

Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng ý thức chính trị cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 

 • Đối với Bộ Công an
 • Đối với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

3. Kết luận 

Xây dựng ý thức chính trị vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài của toàn bộ hệ thống chính trị. Việc hiểu đúng và lựa chọn phương pháp thích hợp để giáo dục, xây dựng ý thức chính trị cho các thế hệ học viên sẽ là tiền đề vững chắc để phát triển mọi mặt của đời sống xã hội, để “hòa nhập mà không hòa tan” nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, công tác giáo dục, xây dựng ý thức chính trị cho học viên nhà trường là vấn đề rất thiết thực, bởi đây là đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tương lai, là người gần gũi với nhân dân, trực tiếp tác động đến tư tưởng, tình cảm của quần chúng nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác Phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước.

4. Tài liệu tham khảo

Vũ Ngọc Am (2003), Đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

Bùi Thị Cần (2016), Giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dao-tao-boi-duong/item/598-giaoduc-ban- linh-chinh-tri-ho-chi-minh-cho-the-he-tre-viet-nam-trong-thoi-kyhoi-nhap.html (cập nhật ngày 15/6/2016)

Đại học Phòng cháy chữa cháy (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học PCCC lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại học Phòng cháy chữa cháy (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học PCCC lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Chính trị trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM