Luận văn ThS: Thông điệp truyền thông về khoa học và công nghệ cho nông dân trên báo chí

Luận văn Thông điệp truyền thông về khoa học và công nghệ cho nông dân trên báo chí nghiên cứu các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN, vai trò, nhiệm vụ của truyền thông KH&CN; phân tích nội dung và hình thức chuyển tải thông điệp truyền thông về KH&CN cho nông dân trong chương trình “Nông nghiệp và nông thôn” phát trên hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) và chương trình “Chuyện nhà nông với nông nghiệp”; đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các đài phát thanh, truyền hình, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức truyền thông KH&CN.

Luận văn ThS: Thông điệp truyền thông về khoa học và công nghệ cho nông dân trên báo chí

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Bổ sung thông tin về thực trạng chất lượng thông điệp về KH&CN cho nông dân trên báo chí nói chung và báo phát thanh, truyền hình nói riêng.

Nghiên cứu, phân tích nội dung, hình thức thể hiện thông điệp về KH&CN cho nông dân và những ưu điểm, hạn chế nhằm vận dụng ngôn ngữ, chuyển tải thông điệp hiệu quả hơn

Đưa ra giải pháp, kiến nghị với ban biên tập các chương trình phát thanh, truyền hình, cơ quan quản lý và nghiên cứu về KH&CN các chuyên gia, nhà khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung thông điệp, hình thức thể hiện

Bên cạnh đó, đề tài hướng đến mục tiêu đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng của thông điệp truyền thông về KH&CN đối với nông dân. Thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN, người dân cũng như các cấp quản lý thấy rõ vai trò của KH&CN

1.2 Đối tượng nghiên cứu

Nội dung và hình thức thông điệp về truyền thông KH&CN cho nông dân trong  52 số của chương trình “Nông nghiệp và nông thôn” và  82 số của chương trình “Chuyện nhà nông với nông nghiệp”  

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tổng hợp, nghiên cứu hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản pháp lý của Nhà nước và Chính phủ, tập hợp các công trình nghiên cứu và tài liệu đánh giá, báo cáo tổng kết liên quan đến đề tài

Phương pháp phân tích nội dung: Thống kê, mã hóa và phân tích nội dung của các tin, bài về KH&CN cho nông dân trong các chương trình khảo sát.

Phương pháp phỏng vấn sâu: Thực hiện phương pháp này thông qua thu thập các phỏng vấn sâu của Lãnh đạo STC – Bộ KH&CN; Lãnh đạo Ban biên tập chương trình “Nông nghiệp và nông thôn” (VOV1), và chương trình “Chuyện nhà nông với nông nghiệp” (VTV1); Phóng viên, biên tập viên của 2 chương trình khảo sát.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Một số khái niệm

 • Khoa học và công nghệ
 • Báo chí, truyền thông
 • Thông điệp 
 • Truyền thông khoa học và công nghệ

Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về truyền thông khoa học và công nghệ cho nông dân

 • Chính sách về KH&CN hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
 • Vai trò của truyền thông KH&CN cho nông dân

Đặc điểm và thế mạnh của báo chí trong chuyển tải thông điệp KH&CN cho nông dân 

 • Báo in
 • Báo điện tử
 • Phát thanh
 • Truyền hình

2.2 Nội dung và hình thức

Giới thiệu về các chương trình khảo sát: Chương trình “Nông nghiệp và nông thôn” (VOV1) và chương trình “Chuyện nhà nông với nông nghiệp” (VTV1)

 • Chương trình “Nông nghiệp và nông thôn” (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Chương trình “Chuyện nhà nông với nông nghiệp” (VTV1), Đài Truyền hình Việt Nam

Nội dung và hình thức thể hiện thông điệp về KH&CN được phản ánh trong các chương trình khảo sát

 • Nội dung
 • Hình thức thể hiện thông điệp KH&CN cho nông dân trong các chương trình khảo sát
 • Thể loại báo chí
 • Ngôn ngữ thể hiện
 • Tính tương tác

Ý kiến các bên liên quan về thông điệp KH&CN cho nông dân trên báo chí

 • Ý kiến của lãnh đạo tổ chức sản xuất và phóng viên phụ trách các chương trình phát thanh và truyền hình được khảo sát
 • Ý kiến nhà quản lý hoạt động truyền thông KH&CN
 • Ý kiến của đại diện người nông dân

Ưu điểm và hạn chế về nội dung và hình thức của việc chuyển tải thông điệp truyền thông về KH&CN cho nông dân

 • Nội dung
 • Hình thức chuyển tải thông điệp về KH&CN

2.3 Một số vấn đề và giải pháp

Một số vấn đề đặt ra

 • Thông điệp về chủ trương, chính sách KH&CN cho nông dân còn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp tiên tiến
 • Nội dung thông điệp về KH&CN cho nông dân còn chưa thiết thực, hiệu quả, thậm chí còn gây tác dụng ngược
 • Hình thức thông điệp về KH&CN được chuyển tải còn chưa phong phú, chưa dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng

Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển tải thông điệp truyền thông KH&CN cho nông dân 

 • Tăng thời lượng truyền thông về chính sách KH&CN cho người nông dân
 • Phối hợp hiệu quả hơn giữa ngành KH&CN và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong truyền thông KH&CN cho nông dân
 • Nâng cao chất lượng nội dung thông điệp truyền thông KH&CN cho nông dân
 • Tối ưu hóa hình thức chuyển tải thông điệp về KH&CN cho nông dân
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực truyền thông về KH&CN cho nông dân
 • Khắc phục rào cản ngôn ngữ, văn hóa trong truyền thông KH&CN cho nông dân.

3. Kết luận 

Từ kết quả khảo sát và phân tích các tác phẩm báo chí trong chương trình Nông nghiệp và Nông thôn, phát sóng trên kênh Thời sự chính trị tổng hợp (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam và chương trình Chuyện nhà nông với nông nghiệp, phát sóng trên kênh Thời sự tổng hợp (VTV1), Đài Truyền hình Việt Nam, có thể rút ra những kết luận về vấn đề về truyền thông KH&CN cho nông dân trên báo chí như sau:

 • Xu hướng nghiên cứu thông điệp truyền thông KH&CN cho nông dân
 • Tiếp cận thông điệp truyền thông về KH&CN của cư dân nông thôn
 • Nội dung và hình thức chuyển tải thông điệp truyền thông KH&CN cho nông dân
 • Hạn chế và giải pháp

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Khoa học và Công nghệ (2013), KH&CN Việt Nam 2013, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

Bộ Khoa hoc và Công nghệ (2014), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học đổi mới về cơ chế chính sách KH&CN và truyền thông KH&CN, Đã Nẵng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Đức Dũng (2003), Lý luận báo phát thanh, NXB Văn hóa thông tin.

Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) - Đỗ Thị Thu Hằng (2006), Truyền thông lý thuyết và kỹ năng cơ bản, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị.

Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và kỹ thuật...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM