Luận văn ThS: Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

Luận văn Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh (2002 - 2016) hệ thống hoá được cơ sơ lý luận và thực tiễn cho việc hình thành KCN Quế Võ; nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về quá trình hình thành, thực trạng phát triển của các khu công nghiệp ơ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2016; đánh giá kết quả, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các khu công nghiệp ở Quế Võ đối với kinh tế - xã hội; đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần khắc phục những hạn chế và đẩy mạnh phát triển KCN Quế Võ sau này.

Luận văn ThS: Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống về quá trình hình thành và phát triển các KCN ở Quế Võ từ 2002 đến năm 2016, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện trong việc phát triển KCN của đia phương trong giai đoạn tiếp theo.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về “Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2002 đến năm 2016”.

Phạm vi nghiên cứu

 • Về phạm vi không gian: Luận văn giới hạn phạm vi không gian nghiên cứu là khu công nghiệp trên đia bàn huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), trong đó tập trung vào 3 KCN: Quế Võ 1, Quế Võ 2 và Quế Võ 3 đóng chủ yếu trên đia bàn các xã Phượng Mao, Phương Liễu, Ngoc Xá, Châu Phong, Việt Hùng.
 • Về phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu quá trình phát triển của các khu công nghiệp ở huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) từ năm 2002 đến năm 2016.
 • Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về khu công nghiệp bao gồm các khía cạnh cơ bản như khái niệm, cách phân loại, đặc trưng của mỗi loại hình khu công nghiệp, cơ chế hoạt động, tác động của khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp lich sử

Phương pháp logic

Phương pháp phân tích thông tin

Phương pháp điền dã

Phương pháp tổng hợp

2. Nội dung

2.1 Cơ sở hình thành

Sơ lược sự ra đời khu công nghiệp ở Việt Nam 

 • Khái niệm khu công nghiệp 
 • Vài nét về sự hình thành các KCN ở Việt Nam

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội để hình thành các KCN ở Quế Võ

 • Điều kiện tự nhiên
 • Cơ sở hạ tầng
 • Dân cư và nguồn lao động

2.2 Quá trình hình thành và thực trạng

Chủ trương xây dựng Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh

Sự hình thành các KCN ở Quế Võ

 • Khu công nghiệp Quế Võ
 • KCN Quế Võ II
 • KCN Quế Võ III

Thực trạng phát triển của các khu công nghiệp ở huyện Quế Võ

 • Quy mô các KCN
 • Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 • Giá tri sản xuất của các KCN Quế Võ từ năm 2002 đến năm 2016
 • Về tình hình nộp ngân sách

2.3 Vai trò và tác động

Tác động về kinh tế

 • Tác động tích cực
 • Tác động tiêu cực

Tác động về xã hội

 • Tác động tích cực
 • Tác động tiêu cực

Xu hướng phát triển các khu công nghiệp Quế Võ

 • Quan điểm đinh hướng
 • Mục tiêu phát triển của các KCN Quế Võ đến năm 2020
 • Giải pháp đẩy mạnh phát triển các KCN trong thời gian tới

3. Kết luận

Sự phát triển mạnh mẽ của các KCN huyện Quế Võ trong thời kì 2002 - 2016 đã khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta đề ra là đúng đắn; đồng thời thể hiện tính sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương trong quá trình vận dụng đường lối công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trên đia bàn huyện. Biết khai thác lợi thế về vị trí địa lí, giao thông, đất đai và nguồn nhân lực dồi dào, khi bước vào thực hiện chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa, huyện Quế Võ đã xác định phát triển công nghiệp là khâu đột phá, là động lực và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, huyện Quế Võ đã đưa ra chính sách hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo được cơ chế thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu tư trong nước, hỗ trợ khuyến khích phát triển các doanh nghiệp đia phương, như thực hiện chính sách một cửa, nhanh chóng bàn giao mặt bằng...

4. Tài liệu tham khảo

Ban Quản lí các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (2012), Quá trình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh (2014), Báo cáo kết quả lao động năm 2014, kê hoạch xây dựng - phát triển năm 2015 các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh (2015), Báo cáo kết quả động năm 2014, kê hoạch xây dựng - phát triển năm 2016 các khu công nghiệp Bắc ninh, Bắc Ninh.

Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh (2016), Báo cáo kết quả động năm 2014, kê hoạch xây dựng - phát triển năm 2017 các khu công nghiệp Bắc Ninh....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Lịch sử trên ---

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM