Luận văn ThS: Công ty Diesel Sông Công

Luận văn Công ty Diesel Sông Công (1986 - 2016) khái quát về Công ty Diesel Sông Công trước đổi mới: Quá trình hình thành, bộ máy tổ chức và hoạt động; nghiên cứu bộ máy tổ chức, phương thức quản lí và hoạt động của Công ty trong những năm 1986 - 2016; đánh giá vị trí - vai trò của Công ty Diesel Sông Công.

Luận văn ThS: Công ty Diesel Sông Công

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, sản xuất cơ khí đóng một vai trò quan trọng làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa. Tất cả các sản phẩm máy móc thiết bị phục vụ cho nền kinh tế quốc dân đều hình thành từ các chi tiết cơ khí. Là một đơn vị sản xuất kinh doanh truyền thống trong ngành cơ khí, DISOCO đã trải qua các quá trình liên tục đổi mới về công nghệ, kĩ thuật, quản lí, thay đổi sản phẩm đã thích ứng linh hoạt và thành công từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về Công ty Diesel Sông Công trong thời kì đổi mới từ năm 1986 đến năm 2016.

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Công ty Diesel Sông Công; những chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động khi thực hiện đường lối đổi mới.
 • Phạm vi không gian: Công ty Diesel Sông Công nằm trên địa bàn phường Lương Châu thuộc thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
 • Phạm vi thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu Công ty Diesel Sông Công từ năm 1986, khi Đảng ta đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước đến năm 2016. Tuy nhiên, để làm rõ nội dung cơ bản của đề tài, Luận văn trình bày khái quát tình hình Công ty Diesel Sông Công trước khi thực hiện đường lối đổi mới (1986).

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic là chủ yếu. Bằng phương pháp lịch sử, tác giả trình bày một cách hệ thống quá trình ra đời, hoạt động của Công ty Diesel Sông Công trong gần 40 năm (1980 - 2016). Dựa vào các nguồn tư liệu lịch sử có chọn lọc, trên cơ sở phân tích các sự kiện, tác giả rút ra bản chất, tính quy luật trong quá trình hoạt động của Công ty; nhận định, đánh giá vai trò của Công ty Diesel Sông Công đối với sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung, địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh... cũng được vận dụng.

2. Nội dung

2.1 Quá trình xây dựng và hoạt động

Khái quát về thành phố Sông Công và sự ra đời Nhà máy Diesel Sông Công

 • Khái quát về thành phố Sông Công
 • Quá trình thành lập Nhà máy Diesel Sông Công

Bộ máy tổ chức và hoạt động của Nhà máy Diesel Sông Công

 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí 
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2 Công ty thời kì 1986-2016

Giai đoạn đổi mới mô hình (1986 - 1990)

 • Bối cảnh lịch sử
 • Hoạt động của Nhà máy Diesel Sông Công

Giai đoạn đổi mới, đa dạng về sản phẩm (1991 - 2000)

 • Bối cảnh lịch sử
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy Diesel Sông Công

Giai đoạn tìm hướng đi mới về sản phẩm (2001 - 2005)

 • Bối cảnh lịch sử 
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Diesel Sông Công

Giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đạt tới đỉnh cao (2006 - 2016)

 • Bối cảnh lịch sử.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh

Vai trò của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty

 • Vai trò của tổ chức Đảng
 • Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội

2.3 Vị trí vai trò của công ty

Đối với sự phát triển kinh tế của đất nước 

Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

3. Kết luận

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, DISOCO đã có nhiều thay đổi. Điều kiện sinh hoạt, làm việc của người lao động được cải thiện hơn trước; tốc độ sản xuất, kinh doanh trong những năm gần đây có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trình độ, năng lực của người quản lí và người lao động được nâng lên phù hợp với những yêu cầu mới. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và người lao động ngày càng được nâng lên… Tất cả những thành tựu đạt được không những củng cố lòng tin vào định hướng phát triển XHCN, mà còn tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Có được những thành tích trên là do nhiều yếu tố, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty. 

4. Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1997), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (2002) Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (2003), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, tập II (1965 - 2000).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (2005) Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Lịch sử trên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM