Luận văn ThS: Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, xã hội phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên

Luận văn Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, xã hội phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên (1986 - 2016) nghiên cứu khái quát về phường Cam Giá (quá trình hình thành, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội) và điểm qua tình hình kinh tế, xã hội xã Cam Giá (từ ngày 8/4/1985 là phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên) trước khi thực hiện đường lối đổi mới (1986); nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, xã hội phường Cam Giá từ năm 1986 đến năm 2016; rút ra đặc điểm của kinh tế, xã hội của phường trong tổng thể tình hình kinh tế, xã hội chung của tỉnh Thái Nguyên và cả nước trong cùng thời gian.

Luận văn ThS: Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, xã hội phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Tình hình kinh tế, xã hội là sự phản ánh rõ nét quá trình phát triển của mỗi thời kì lịch sử. Nói cách khác, sự tiến bộ của đất nước trong một giai đoạn nào đó thường được đánh giá trên hai mặt; sự gia tăng về kinh tế và tiến bộ về xã hội. Trong đó kinh tế địa phương góp phần không nhỏ vào sự phát chung của kinh tế mỗi quốc gia. Chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong những năm qua có ý nghĩa rất quan trọng, nên đầu tư phát triển kinh tế ở địa phương được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và tất yếu trên bước đường xây dựng, phát triển đất nước. Để xác định rõ bước đi cho quá trình phát triển, việc nghiên cứu quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội giai đoạn đã qua là việc làm rất cần thiết.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, xã hội phường Cam Giá thuộc thành phố Thái Nguyên (1986 - 2016)

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu một số ngành kinh tế chủ yếu, là thế mạnh của Cam Giá, gồm Công nghiệp, Tiểu - thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Nông - Lâm nghiệp và những biến đổi của xã hội trước tác động của kinh tế, trong thời kì từ năm 1986 (khi cả nước chính thức chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới) đến năm 2016 (sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước).
 • Phạm vi không gian: Phường Cam Giá tính đến 2015 có diện tích tự nhiên 8,750 km2, phường có 32 tổ dân phố, 3.062 hộ, 11.170 nhân khẩu
 • Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu vấn đề kinh tế, xã hội trong thời gian từ năm 1986 đến 2016. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ quá trình biến đổi về kinh tế, xã hội của phường, đề tài còn đề cập khái quát tình hình kinh tế xã hội của phường Cam Giá trước đổi mới (1986).

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả Luận văn sử dụng phương pháp luận sử học Mácxít, phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp lôgic là chủ yếu. Bằng phương pháp lịch sử, tác giả trình bày một cách hệ thống quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội phường Cam Giá (1986 - 2016). Dựa vào các nguồn tư liệu lịch sử có chọn lọc, trên cơ sở phân tích các số liệu thu thập được, tác giả rút ra bản chất, tính quy luật trong quá trình phát triển của phường Cam Giá. Ngoài ra, các phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp định lượng toán học, đối chiếu, phân tích tổng hợp và điền dã, cũng được vận dụng.

2. Nội dung

2.1 Tình hình kinh tế xã hội 

Khái quát về điều kiện tự nhiên và lịch sử hành chính phường Cam Giá 

 • Địa danh và sự thay đổi địa giới qua các thời kì lịch sử 
 • Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

Tình hình kinh tế, xã hội

 • Tình hình kinh tế
 • Tình hình xã hội

2.2 Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế phường Cam Giá trong 10 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 1996)

 • Đường lối đổi mới của Đảng và sự vận dụng của địa phương
 • Những chuyển biến bước đầu trong cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế phường Cam Giá trong thời kì thực hiện đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2016) 

 • Chủ trương phát triển kinh tế của địa phương
 • Sự chuyến biến nhanh chóng về cơ cấu kinh tế phường Cam Giá

2.3 Quá trình chuyển biến xã hội

Chuyển biến xã hội trong 10 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 1996) 

 • Giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin 
 • Y tế, môi trường
 • Lao động - việc làm
 • Thu nhập - đời sống
 • Thực hiện các chính sách xã hội
 • Công tác an ninh - quốc phòng

Chuyển biến xã hội trong thời kì thực hiện đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2016)

 • Giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin - thể thao 
 • Y tế - môi trường 
 • Lao động - việc làm
 • Thu nhập - đời sống
 • Thực hiện các chính sách xã hội
 • Công tác an ninh - quốc phòng

3. Kết luận

Từ năm 1997, khi bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là từ sau năm 2000 trở đi, quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế, xã hội mới bắt đầu diễn ra nhanh hơn. Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu, kinh tế, xã hội phường Cam Giá vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém so với các phường khác của thành phố Thái Nguyên, Đó là, tốc độ phát triển chưa tương xứng, nhất là vấn đề phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chưa có vùng quy hoạch sản xuất tập trung, bền vững và ổn định; chưa có những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu. Thương mại, dịch vụ còn nhỏ lẻ. Cơ sở hạ tầng đô thị phát triển chậm, các khu dân cư, các tuyến đường vẫn chưa được mở rộng, vấn đề vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh còn nhiều bất cập. 

4. Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Giá (1985), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Giá lần thứ I (1985 - 1988).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Giá (1988), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Giá lần thứ II (1988 - 1991).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Giá (1991), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Giá lần thứ III (1991 - 1994).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Giá (1994), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Giá lần thứ IV (1994 - 1996)....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Lịch sử trên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM