Luận văn ThS: Tổ chức sản xuất Mega Story của báo điện tử - một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng

Luận văn Tổ chức sản xuất Mega Story của báo điện tử - một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng trình bày một số vấn đề chung về báo điện tử và Mega story; thực trạng Mega story trên báo điện tử hiện nay và một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai.

Luận văn ThS: Tổ chức sản xuất Mega Story của báo điện tử - một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Qua sự thành công của Mega story trên báo điện tử thế giới có ảnh hưởng gì đến báo chí Việt Nam.

Tìm kiếm, thẩm thấu các tài liệu, lý thuyết cơ bản nhất về báo mạng điện tử để hình thành một “phông” kiến thức vững vàng làm cơ sở cho việc sản xuất Mega story.

Việc tổ chức sản xuất Mega story khó hay dễ như thế nào?

Xu hướng của các tờ báo điện tử Việt Nam hiện nay trong việc sản xuất Mega story đưa đến công chúng ra sao. Đồng thời, công chúng đón nhận với Mega story như thế nào trong thời buổi công nghệ hiện nay.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập chung chủ yếu vào nghiên cứu, tổng hợp đưa ra một số lý luận chung và giải pháp về việc tổ chức sản xuất Mega story trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay. Để nghiên cứu đề tài được sâu và tập trung, người thực hiện luận văn đã tiến hành khảo sát về thể loại Mega story trên 3 tờ báo uy tín, có lượng độc giả lớn là Lao động, Tuổi trẻ, Thanh Niên... từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2019 (6 tháng). 

Nghiên cứu về mức độ tương tác của 100 độc giả tại Hà Nội đọc Mega story trên các báo điện tử và 3 báo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu

 • Điều tra (Survey)
 • Phỏng vấn sâu (In-depth interview)
 • Phân tích nội dung (Content analysis)

Phương pháp để thu thập dữ liệu chủ yếu được sử dụng trong luận văn là phỏng vấn sâu các nhà báo chỉ đạo sản xuất thể loại này; tìm hiểu trên một số sách báo, bài viết về thể loại báo chí này. Nghiên cứu một số tờ báo sản xuất thể loại Mega story.

Phương pháp xử lí dữ liệu: Dữ liệu được xử lí chủ yếu dựa trên phân tích rõ nội dung hình thức trên một số báo sản xuất thể loại mới mẻ này.

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề chung

Lịch sử nghiên cứu về báo điện tử trên thế giới

 • Vài nét về nghiên cứu lịch sử báo điện tử trên thế giới
 • Nghiên cứu về báo điện tử ở Việt Nam

Khái niệm về báo chí đa phương tiện

 • Khái niệm đa phương tiện
 • Khái niệm báo chí đa phương tiện
 • Quy trình sản xuất tác phẩm báo chí và báo chí đa phương tiện

Khái niệm về Mega story trên báo mạng điện tử

 • Đặc điểm của Mega story trên báo mạng điện tử
 • Vai trò Mega story đối với công chúng trên báo mạng điện tử hiện nay

2.2 Thực trạng

Khảo sát sản xuất các bài viết thuộc thể loại Mega story trên báo mạng điện tử trên 3 tờ báo điện tử Việt Nam (Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2019

 • Phỏng vấn sâu các Nhà báo về quy trình, tổ chức sản xuất Mega story trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
 • Phỏng vấn và phỏng vấn sâu
 • Phỏng vấn sâu các Nhà báo về sản xuất Mega story trên báo điện tử
 • Sản xuất Mega story cho báo điện tử
 • Những nội dung thường sản xuất Mega story trên báo điện tử
 • Tần suất Mega story sản xuất trên báo điện tử
 • Mức độ tương tác của độc giả với các bài Mega story trên trang báo điện tử
 • Vấn đề cạnh tranh của Mega story với các thể loại báo chí trên báo điện tử

2.3 Một số giải pháp

Cách đánh giá mức độ để phát triển Mega story trên báo điện tử ở Việt Nam

 • Góc nhìn tích cực của nhà báo trước sự “bùng nổ” của Mega story trên báo mạng điện tử
 • Công chúng đón nhận trước xu hướng báo chí mới Mega story trên báo mạng điện tử
 • Kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất Mega story trên báo mạng điện tử

3. Kết luận 

Với mục đích, công trình nghiên cứu “Tổ chức sản xuất Mega story của báo điện tử: Một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng” mang ý nghĩa to lớn, để tìm hiểu và phổ biến rộng rãi loại hình báo chí mới này. Đồng thời, từ đó rút ra được nhiều bài học cho việc, làm sao các tác phẩm báo chí điện tử có thể thu hút nhiều hơn lượng bạn đọc trong môi trường internet phải chia sẻ độc giả như hiện nay. Đồng thời điều tra, khảo sát nghiên cứu công chúng truyền thông đại chúng trong mối tương tác với báo điện tử và thể loại Mega story trên báo điện tử, luận văn này đã tiến hành khảo sát, mô tả, phân tích công chúng tại Hà Nội qua cuộc điều tra vào tháng 7/2019.

4. Tài liệu tham khảo

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Báo chí và truyền thông đa phương tiện (NXB Ðại học Quốc gia - Hà Nội)

TS Nguyễn Thị Trường Giang, Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản (NXB Chính trị Quốc gia)

TS Nguyễn Thị Trường Giang – TS Nguyễn Trí Nhiệm, Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo (NXB Chính trị Quốc gia)

Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử (NXB Chính trị Quốc gia sự thật)

Đức Dũng( 2004), Viết báo như thế nào ( NXBVăn hóa thông tin Hà Nội)....

5. Phụ lục

Bảng 1 phụ lục bảng câu hỏi phỏng vấn

Bảng phụ lục 2: Phiếu thu thập ý kiến về việc đọc bài Mega story và các bài báo thể loại khác trên báo điện tử

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM