Luận văn ThS: Tính dục ở giới trẻ từ 18-25 tuổi tại Hà Nội

Luận văn Tính dục ở giới trẻ từ 18-25 tuổi tại Hà Nội xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về tính dục: nguồn gốc, các yếu tố ảnh hưởng, biểu hiện, hệ quả, cách ứng phó; khảo sát về tính dục, nghiên cứu được chia thành ba mảng lớn: các đặc điểm nhận dạng giới, các chỉ bảo liên quan đến xác định giới, và thực trạng quan hệ tình dục của giới trẻ từ 18-25 tuổi tại Hà Nội; đưa ra một số giải pháp nhằm lý giải những vấn đề về giới hiện nay.

Luận văn ThS: Tính dục ở giới trẻ từ 18-25 tuổi tại Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận thực trạng đời sống tính dục ở giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tuổi trên địa bàn Hà Nội hiện nay nhằm chỉ ra những vấn đề liên quan đến những đặc điểm nhận dạng về giới, những chỉ báo xác định giới, đồng thời tìm hiểu một cách khái quát về thực trạng đời sống tình dục của giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tuổi trên địa bàn Hà Nội với mục đích xây dựng một tiền đề lý luận giúp ích cho những người làm việc trong lĩnh vực tâm lý học tìm hiểu đời sống tình dục của giới trẻ à có những giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề giới và tình dục hiện nay.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tính dục ở giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tuổi tại Hà Nội

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi nghiên cứu tiếp cận những người trẻ trong độ tuổi từ 18-25 tuổi trên địa bàn Hà Nội. Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều những thành phần dân cư trong địa bàn cả nước nên không quá khó trong việc tiếp cận những khách thể nghiên cứu này.
 • Đề tài được thực hiện nghiên cứu bắt đầu từ 1/5/2018 đến ngày 1/10/2019. Các số liệu được sử dụng trong đề tài được tổng hợp trong phạm vi thời gian từ ngày 23/10/2018 đến ngày 5/9/2019.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp quan sát

Phương pháp phỏng vấn cá nhân

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Sơ lược về vấn đề nghiên cứu

 • Những lý thuyết nghiên cứu về tính dục
 • Những nghiên cứu về tình dục

Các khái niệm sử dụng trong đề tài

 • Tính dục
 • Khái niệm giới trẻ
 • Tính dục ở giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp phân tích tài liệu
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp phỏng vấn cá nhân

2.3 Kết quả nghiên cứu

Những nhân tố xác định giới

 • Nhân tố sinh học
 • Nhân tố tâm lý – xã hội

Thực trạng quan hệ tình dục ở giới trẻ 18-25 tuổi tại Hà Nội

 • Lứa tuổi quan hệ tình dục ở giới trẻ 18-25 tuổi tại Hà Nội
 • Giới trẻ tuổi từ 18-25 tại Hà Nội và vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân
 • Giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tại Hà Nội và vấn đề ngoại tình
 • Mục đích quan hệ tình dục ở giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tại Hà Nội
 • Giới trẻ trong độ tuổi 18-25 tại Hà Nội và vấn đề lệch lạc tình dục.

3. Kết luận 

Như vậy, đời sống tính dục của giới trẻ diễn ra rất đa dạng và đa hình thái trong nhiều mặt biểu hiện của tính dục. Về mặt giới, luôn luôn có những xu hướng nhất định trong nhóm khách thể nghiên cứu trải rộng từ mặt sinh học, tâm lý đến văn hóa xã hội. Mỗi nhân tố đều góp phần quan trọng trong sự xác định giới của giới trẻ trong khách thể nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu thu được trùng khớp với những nghiên cứu trước đó về các cấu thành của tính dục trong mặt biểu hiện về giới. Đời sống tình dục trong giới trẻ tuổi 18-25 trong khách thể nghiên cứu tại Hà Nội cũng đang có những bước đà chuyển sang một hình thái mới của một xã hội nơi các giá trị truyền thống đang dần bị lu mờ, nổi bật lên một nền văn hóa văn minh hiện đại với nhiều màu sắc hình thái đa dạng và ít cố định hơn.

4. Tài liệu tham khảo

Bùi Thị Phương Thảo – Nguyễn Văn Lượt (2018). Vấn đề tình dục của người Việt trẻ hiện nay, In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Tâm lý học và sự phát triển bền vững", tập 2, Nxb. Hồng Đức, tr.35 – tr.43, ISSBN: 978-604 89-5922-7.

Khuất Thu Hồng, Lê Bạch Dương, Nguyễn Ngọc Hương (2006). Tình dục trong xã hội Việt Nam đương đại: chuyện đễ đùa mà khó nói, Nxb. Thế giới.

Nguyễn Ánh Hồng (2003). Quan niệm của sinh viên về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tạp chí Tâm lý học, 9, 18 - 20.

Nguyễn Bích Điềm (2000). Một số ý kiến về quan niệm của vị thành niên hiện nay đối với vấn đề tình dục. Tạp chí Tâm lý học, 3, 39 - 43.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM