Luận văn ThS: Chương trình truyền hình về khởi nghiệp của đài truyền hình Việt Nam hiện nay

Luận văn Chương trình truyền hình về khởi nghiệp của đài truyền hình Việt Nam hiện nay nghiên cứu các vấn đề lý luận về truyền hình, chương trình truyền hình và sản xuất chương trình truyền hình khởi nghiệp của VTV; làm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về vấn đề khởi nghiệp; cũng như làm rõ chủ trương, quan điểm của Đài truyền hình Việt Nam đối với việc sản xuất các chương trình khởi nghiệp; khảo sát, phân tích, đánh giá về nội dung, hình thức và quy trình sản xuất các chương trình khởi nghiệp của VTV thông qua việc khảo sát một số chương trình tiêu biểu (Chuyến xe khởi nghiệp - VTV6, Quốc gia khởi nghiệp - VTV1).

Luận văn ThS: Chương trình truyền hình về khởi nghiệp của đài truyền hình Việt Nam hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Dựa trên cơ sở khung lý thuyết và khảo sát thực tế, luận văn đánh giá các chương trình khởi nghiệp trên VTV1 và VTV6, từ đó nhân rộng những cách thức làm tốt các chương trình về khởi nghiệp nói chung, và các chương trình truyền hình nói riêng tại các cơ quan báo chí khác. Bên cạnh đó, luận văn đưa ra một số đề xuất giải pháp có tính khả thi để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình khởi nghiệp của VTV trong thời gian tới.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của tác giả trong luận văn là nội dung, đặc điểm, phương thức sản xuất và hiệu quả của các chương trình truyền hình khởi nghiệp trên sóng VTV.

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi thời gian: từ năm 2016-2017
 • Phạm vi không gian: Lựa chọn khảo sát hai chương trình Chuyến xe khởi nghiệp trên VTV6 và Quốc gia khởi nghiệp trên trên VTV1

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về truyền hình, về vai trò và cơ chế tác động của truyền hình tới công chúng và những ảnh hưởng tới nhận thức, hành vi của công chúng

Phương pháp phân tích văn bản (phân tích nội dung): Được dùng để nghiên cứu tài liệu, bao gồm các nguồn tư liệu sách, báo, các bài báo khoa học trong nước, nước ngoài, các kịch bản chương trình, kế hoạch sản xuất các chương trình... có đề cập đến các vấn đề của các chương trình truyền hình Việt Nam, cũng như các chương trình khởi nghiệp trên VTV1, VTV6

Phương pháp quan sát: được dùng để khảo sát thực tế về các chương trình khởi nghiệp trên VTV, các đối tượng tham gia tổ chức và xây dựng, sản xuất các chương trình khởi nghiệp trên VTV hiện nay

Phương pháp khảo sát công chúng: Đề tài tiến hành khảo sát 150 công chúng với phương pháp phiếu điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu: Các câu hỏi phỏng vấn sâu được thực hiện đối với những người sản xuất các chương trình khởi nghiệp trên VTV, những nhân vật trải nghiệm và một số công chúng trẻ

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lí luận cơ bản

Hệ thống các khái niệm và thuật ngữ liên quan tới đề tài

 • Truyền thông
 • Truyền hình
 • Chương trình truyền hình
 • Khởi nghiệp
 • Đặc điểm của chương trình truyền hình

Quan điểm của Đảng, Luật pháp của Nhà nước về khởi nghiệp

Vai trò của báo chí với khởi nghiệp

2.2 Các chương trình truyền hình

Tổng quan về các chương trình truyền hình lựa chọn khảo sát

Khảo sát về số lượng, thời lượng, tần suất phát sóng của các chương trình khảo sát

Nội dung và hình thức thực hiện các chương trình khởi nghiệp

 • Nội dung, thông điệp của các chương trình
 • Hình thức thực hiện chương trình
 • Sự thành công của các chương trình

Quy trình sản xuất các chương trình truyền hình khởi nghiệp trên VTV1, VTV6

 • Quy trình sản xuất chương trình truyền hình khởi nghiệp trên VTV6
 • Quy trình sản xuất chương trình truyền hình khởi nghiệp trên VTV1

Đánh giá về các chương trình truyền hình khởi nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

2.3 Một số vấn đề và giải pháp

Một số vấn đề đặt ra hiện nay

 • Xu hướng bùng nổ công nghệ truyền thông
 • Sự tất yếu phải nâng cao chất lượng và số lượng các chương trình truyền hình

Giải pháp chung

 • Phát huy hơn nữa kinh nghiệm sản xuất các chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam
 • Hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển chương trình truyền hình
 • Nâng cao nhận thức về vấn đề ản quyền đối với các chương trình truyền hình
 • Tăng cường xã hội hóa trong sản xuất các chương trình truyền hình

Giải pháp cụ thể

 • Quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất các chương trình truyền khởi nghiệp
 • Chuyên nghiệp hóa nhân sự tham gia sản xuất chương trình truyền hình khởi nghiệp
 • Chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất các chương trình truyền hình khởi nghiệp trên VTV
 • Tập trung vào thế mạnh về tâm lý và tình cảm của khán giả xem các chương trình truyền hình khởi nghiệp
 • Thường xuyên theo dõi sản phẩm, điều tra công chúng

3. Kết luận 

Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống lại đƣợc những quan điểm cơ bản về truyền hình, chương trình truyền hình, khởi nghiệp, vai trò của báo chí đối với truyền hình, từ việc hệ thống lý luận đó, tác giả luận văn có thêm điều kiện nghiên cứu những kiến thức phong phú đa dạng của báo chí truyền hình trong xu thế phát triển của báo chí hiện đại ngày nay.

Về mặt thực tiễn: Qua nghiên cứu thực tiễn (chương 2), luận văn đã phản ánh cơ bản nhất về hiện trạng số lượng, thời lượng, tần suất phát sóng, tính hấp dẫn cũng như quy trình sản xuất của hai chương trình khởi nghiệp trên VTV là: Chương trình “Chuyến xe khởi nghiệp” và chương trình “Quốc gia khởi nghiệp”. Mặt nào đó cũng chỉ ra các yếu tố làm hạn chế đến chất lượng chương trình và mặt nào phát huy được chất lượng của chương trình.

4. Tài liệu tham khảo

Brigitte, Besse Didier Desormeaux (2003), Phóng sự truyền hình, NXB Thông Tấn.

Bachicop Icaxep (1985), Truyền hình thế kỷ 20, Tài liệu tham khảo, Trường tuyên huấn Trung ƣơng G.V Cudonhetxop, X.L Xvich, A.La. Uiropxki (2004), Báo chí Truyền hình, Tập 1, NXB Thông tấn.

Phạm Thị Sao Băng (2005), Giáo trình công nghệ sản xuất chương trình truyền hình, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Hoàng Đình Cúc- TS Đức Dũng (2007), Những vấn đề của báo chí hiện đại, NXB Lý luận chính trị...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM