Luận văn ThS: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn

Luận văn Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn nghiên cứu lí luận về sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn; đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời nhận xét những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức và hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện; đề ra các giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện cả về lượng và chất.

Luận văn ThS: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Kết quả của việc nghiên cứu thựuc trạng về các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để tác giả đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo các cấp nhằm phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn trong giai đoạn tới ngày càng phong phú hơn, đa dang hơn và chất lượng hơn để góp phần thỏa mãn tối đa nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin/ tài liệu của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực choc Nhà nước.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện của Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn.

Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện hiện có tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu. 

Phương pháp quan sát, điều tra thực tế. 

Phương pháp thống kê.

Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. 

Phương pháp phỏng vấn.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Cơ sở lí luận về sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện của Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn

 • Khái niệm sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
 • Mối quan hệ giữa sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
 • Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
 • Đặc tính các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
 • Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

Cơ sở thực tiễn về sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện của Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn

 • Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của Trường Đại học Sài Gòn
 • Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ của Trường Đại học Sài Gòn
 • Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đối với nhiệm vụ chính trị của trường
 • Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ của Trung tâm
 • Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện đối với Trường

2.2 Thực trạng 

Các loại hình sản phẩm thông tin - thư viện

 • Thư mục thông báo tài liệu mới
 • Cơ sở dữ liệu
 • Trang web của Trung tâm

Các loại hình dịch vụ thông tin - thư viện

 • Dịch vụ hướng dẫn sử dụng Trung tâm
 • Dịch vụ đọc tại chỗ
 • Dịch vụ mượn về nhà
 • Dịch vụ tra cứu tìm tin
 • Dịch vụ Internet

Các yếu tố tác động đến sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

 • Môi trường kinh tế - xã hội
 • Trình độ nguồn nhân lực của Trung tâm
 • Nguồn lực thông tin của Trung tâm
 • Nhu cầu tin của người dùng tin tại Trung tâm
 • Mức độ ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ của Trung tâm
 • Cơ sở fạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm

Đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

 • Mức độ bao quát thông tin của sản phẩm và dịch vụ
 • Chất lượng đơn vị cấu thành sản phẩm và dịch vụ
 • Khả năng tìm tin của sản phẩm và dịch vụ
 • Mức độ chính xác khách quan của sản phẩm và dịch vụ
 • Mức độ cập nhật của sản phẩm và dịch vụ
 • Mức độ thân thiện, phù hợp của sản phẩm và dịch vụ
 • Khả năng thích nghi, mở rộng phát triển của sản phẩm và dịch vụ
 • Giá cả/ giá thành sản ohẩm và dịch vụ
 • Vòng quay của sản phẩm và dịch vụ
 • Các thông tin về sản phẩm và dịch vụ
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch vụ
 • Sự đa dạng của sản phẩm và dịch vụ

Nhận xét chung về sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

 • Điểm mạnh
 • Điểm yếu
 • Nguyên nhân

2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng

Nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

 • Nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin - thư viện
 • Nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin - thư viện

​Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

 • Cung cấp sản phẩm thông tin theo chuyên đề
 • Phát triển dịch vụ phô tô, in ấn, sao chụp tài liệu
 • Phát triển dịch vụ tư vấn thông tin
 • Phát triển dịch vụ mượn liên thư viện

​Một số giải pháp khác

 • Chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
 • Nâng cao trình độ cho cán bộ thư viện
 • Tăng cường nguồn lực thông tin cho thư viện
 • Nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin
 • Đẩy mạnh công tác makerting sản phẩm, dịch vụ
 • Tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
 • Đào tạo người dùng tin

3. Kết luận

Nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn hiện nay có một số ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Trung tâm Học liệu. Việc hệ thống và đánh giá một cách tổng quan toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện mà Trung tâm Học liệu hiện đang cung cấp giúp cán bộ Trung tâm Học liệu có cái nhìn tổng quan về những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi sản phẩm và dịch vụ cùng với những cơ hội và thách thức để nâng cao chất lượng cũng như việc tạo lập ra các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện mới. Để có thể thực hiện đồng thời các nhóm giải pháp đòi hỏi Trung tâm Học liệu phải nỗ lực rất nhiều, gồm cả đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ Trung tâm Học liệu, đầu tư nghiên cứu những hướng đi cơ bản, thiết thựuc nhưng là thế mạnh sẵn có hoặc ở dạng tiềm năng của Trung tâm Học liệu trong tương lai. Với những kế hoạch, định hướng cụ thể, có thể tin tưởng trong một tương lai không xa, Trung tâm Học liệu sẽ phát huy hơn nữa những thành tựu tiếp tục khẳng định vị trí và tầm quan trọng của mình trong công tác nghiên cứu, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và sự nghiệp thư viện nói riêng

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Văn Hóa – Thông tin, Nguyễn Hữu Giới, Nguyễn Thị Thanh Mai sưu tầm (2002), Về công tác thư viện: các văn bản pháp quy hiện hành về thư viện, Hà  Nội.   

Nguyễn Thị Kim Cương (2006), Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin  –  thư viện trong hệ thống thư viện đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hương Giang (2007), Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu tin thời kì đổi mới tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Luận văn Thạc sĩ khoa học thư viện, Đại học Văn Hóa, Hà Nội.

Nguyễn Vĩnh Hà (2003), "Địch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc", Bản tin thư viện, thánh 12, tr 37-41....

5. Phụ lục

Phụ lục 1: Phiếu điều tra nhu cầu tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn (dành cho người sử dụng Trung tâm Học liệu).

Phụ lục 2: Phiếu điều tra nhu cầu tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn (dành cho cán bộ Trung tâm Học liệu)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM