Luận văn ThS: Vấn đề định vị hệ giá trị cốt lõi của báo Hà Nội mới

Luận văn Vấn đề định vị hệ giá trị cốt lõi của báo Hà Nội mới hệ thống hóa các khái niệm: Giá trị, giá trị cốt lõi và những khái niệm liên quan; định vị hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội mới; xác định được những biểu hiện, lợi thế, điểm mạnh; nội dung, hoạt động nào là “hồn cốt” của cơ quan báo; chỗ đứng của Báo Hà Nội mới trong “làng báo” Việt Nam; xác định những hoạt động thực tiễn tại Báo có đúng/ phù hợp và sai/ không phù hợp với hệ giá trị cốt lõi; đề xuất giải pháp để Báo Hà Nội mới phát triển phù hợp xu hướng và đáp ứng được nhu cầu của độc giả. Hướng xây dựng văn hóa riêng, phong cách riêng của Báo Hà Nội mới.

Luận văn ThS: Vấn đề định vị hệ giá trị cốt lõi của báo Hà Nội mới

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tìm hiểu những biểu hiện về hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội mới, đánh giá các mặt hoạt động của cơ quan tòa soạn Báo Hà Nội mới tiếp cận từ việc xây dựng, phát triển hệ giá trị cốt lõi để tìm ra các giải pháp định vị hệ giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu của cơ quan báo chí này.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề định vị hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội mới.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên hệ thống các tuyên bố về chiến lược, các văn bản tổng kết; hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê; các tư liệu lưu trữ, đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Báo Hà Nội mới, đặc biệt là các hoạt động trong 10 năm qua, lấy mốc sau khi mở rộng Thủ đô Hà Nội, Báo Hà Tây sáp nhập vào Báo Hà Nội mới (tháng 8/2008).

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp nghiên cứu trường hợp

Phương pháp phân tích định lượng

Phương pháp phân tích định tính

2. Nội dung

2.1 Lí luận chung

Lý luận chung về hệ giá trị cốt lõi

 • Khái niệm
 • Hệ thống các giá trị cốt lõi trong sự phát triển lịch sử, xã hội

Hệ giá trị cơ bản của cơ quan báo chí

 • Trách nhiệm
 • Sự khác biệt 
 • Sự ưu việt
 • Cam kết
 • Trao quyền
 • Đổi mới

Vai trò của hệ thống giá trị cốt lõi đối với cơ quan báo chí

2.2 Hệ giá trị cốt lõi

Vài nét Báo Hà Nội mới

 • Báo Đảng địa phương có lịch sử lâu đời nhất
 • Nội dung thông tin chủ yếu trên Báo Hà Nội mới 

Biểu hiện các giá trị cốt lõi đã đạt được trên các mặt hoạt động

 • Khác biệt 
 • Sự ưu việt 
 • Cam kết
 • Trao quyền
 • Đổi mới

Thực tiễn hình thành hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội mới

 • Xây dựng “thương hiệu”, phát huy truyền thống
 • Chú trọng chất lượng thông tin
 • Đổi mới quản lý, xây dựng bộ máy theo hướng tái cơ cấu
 • Thúc đẩy hoạt động kinh tế báo chí
 • Thực hiện Quy tắc về văn hóa ứng xử trong cơ quan 
 • Phát huy vai trò của các đoàn thể, nâng giá trị tinh thần

Đánh giá về sự phát triển giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội mới

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm
 • Nguyên nhân của ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm

2.3 Giải pháp phát triển hệ giá trị cốt lõi

Nhận thức mới về phát triển hệ giá trị cốt lõi của Báo Hà Nội mới

 • Hệ giá trị cốt lõi và vai trò định hình bản sắc khác biệt
 • Hệ giá trị cốt lõi và vai trò ra quyết định
 • Giúp độc giả thấu hiểu và nhận diện
 • Để phát triển lợi thế cạnh tranh
 • Cho mục tiêu tuyển dụng và giữ chân nhân viên

Giải pháp phát triển hệ giá trị cốt lõi

 • Đổi mới nội dung, chất lượng thông tin
 • Xây dựng, hoàn thiện chính sách, nguyên tắc quản lý 
 • Xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực
 • Đổi mới cơ chế quản lý hành chính, tạo môi trường làm việc nhân văn
 • Tăng cường các hoạt động xã hội ở cấp độ và quy mô sâu rộng

Những đề xuất, kiến nghị

 • Kiến nghị với thành phố Hà Nội 
 • Kiến nghị với Ban lãnh đạo Báo Hà Nội mới 
 • Đối với toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Nội mới

3. Kết luận 

Đội ngũ cán bộ, phóng viên cơ quan Báo cần ra sức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức các ấn phẩm, xây dựng niềm tin, sự yêu mến ngày càng vững chắc trong lòng bạn đọc. Thông tin trên Báo Hà Nội mới phải luôn luôn thể hiện thái độ cầu thị, cẩn trọng, bảo đảm tuyệt đối chính xác. Phải thực hiện thật tốt chức năng định hướng dư luận trong các vấn đề xảy ra trên địa bàn Thủ đô, góp phần xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị thành phố. Báo Hà Nội mới phải phấn đấu để trở thành tờ báo Đảng có sức mạnh định hướng về chính trị tư tưởng ở tầm quốc gia; thật sự xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực, tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Thanh Bình Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội - Chính trị Quốc gia, 2008.

Lê Thanh Bình Quản lý và phát triển báo chí- xuất bản - Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2004.

Lê Thanh Bình Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội - Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2008.

Hoàng Đình Cúc Để cán bộ báo chí- xuất bản thực sự là "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa" - 2009....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM