Luận văn ThS: Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Luận văn Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện; khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định.

Luận văn ThS: Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiện đại hóa hoạt động thông tin thư viện, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của người dùng tin trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Nam Định.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề hiện đại hóa hoạt động thông tin thư viện của Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định và các hoạt động liên quan đến hiện đại hóa. 

Phạm vi nghiên cứu: thực trạng hiện đại hóa hoạt động thông tin thư viện Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định từ năm 2014 đến 2018.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 

Phương pháp khảo sát thực tế. 

Phương pháp thu thập, thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu. 

Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. 

Phương pháp phỏng vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

Phương pháp so sánh. 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Lý luận chung về hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện

 • Khái niệm hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện
 • Tiêu chí đánh giá mức độ hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện
 • Các yếu tố tác động đến hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện

Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Trung tâm Thông tin - Thư viện của nhà trường

 • Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 • Khái quát về Trung tâm Thông tin - Thư viện của Trường

Vai trò của hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường

 • Đối với công tác quản lý
 • Đối với cán bộ giảng dạy và nghiên cứu 
 • Đối với học viên, sinh viên

Yêu cầu hiện đại hóa thông tin - thư viện của Nhà trường

2.2 Thực trạng 

Công tác bổ sung và xử lý tài liệu 

 • Bổ sung và phát triển nguồn lực thông tin
 • Xử lý tài liệu 

Công tác tổ chức và bảo quản tài liệu  

 • Tổ chức kho 
 • Bảo quản tài liệu

Công tác phục vụ người dùng tin

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin

Các yếu tố tác động đến hiện đại hóa hoạt động tại Trung tâm Thông tin -Thư viện Trường

 • Chủ trương, định hướng của Nhà trường 
 • Công nghệ thông tin 
 • Trình độ của cán bộ thư viện 
 • Trình độ kiến thức thông tin của người dùng tin

Đánh giá hoạt động thông tin - thư viện của Trung tâm Thông tin - Thư viện

 • Ưu điểm
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân

2.3 Giải pháp

Nhóm giải pháp về hoạt động chuyên môn

 • Trang bị phần mềm nghiệp vụ thư viện và phần mềm tích hợp
 • Phát triển nguồn lực thông tin hiện đại
 • Chuẩn hóa công tác xử lý tài liệu
 • Phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin  - thư viện theo hướng hiện đại
 • Tổ chức, sắp xếp lại kho tài liệu
 • Đổi mới phương thức phục vụ người dùng tin
 • Ứng dụng Marketing hiện đại vào hoạt động thông tin - thư viện

Nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý

 • Đổi mới phương pháp tổ chức và quản lý
 • Phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng kiến thức thông tin cho người dùng tin
 • Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

3. Kết luận

Qua nghiên cứu thực trạng, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiện đai hóa hoạt động thông tin - thư viện gồm trang bị phần mềm nghiệp vụ thư viện, phát triển nguồn lực thông tin hiện đại, chuẩn hóa công tác xử lý tài liệu, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ hiện đại, marketing hoạt động thông tin - thư viện. Để hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện đạt hiệu quả cao  Trung tâm cần phải tiến hành một cách đồng bộ các giải pháp nêu trên. Ngoài ra cần phải tích cực tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường để Ban Giám hiệu nhận định rõ ràng về vai trò của Trung tâm  trong  hoạt  động  giảng dạy và học tập nhất là trong tiến trình đổi  mới phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay. Nhà trường cần tạo điều kiện cho cán bộ của Trung tâm học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đặc biệt là trang bị phần mềm nghiệp vụ cho Trung tâm. Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện là thời cơ và thách thức của Trung tâm, đồng thời  là  một  trong  những  nhiệm  vụ  quan  trọng  của  Trường  Đại  học  Sư  phạm  Kỹ thuật Nam Định nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục  - đào tạo của Nhà trường trong thời đại công nghệ số, hội nhập và phát triển đất nước bền vững. 

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2008), Xây dựng thư viện hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Kỷ  yếu  hội  nghị  thư  viện  các  trường  đại  học,  cao  đẳng  lần  thứ  nhất, Nxb Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội. 

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch (2008), Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học (số 13), ngày 10 tháng 3 năm 2008. 

Chính phủ (2005), Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. 

Chính  phủ  (2015), Nghị  quyết  số  26/2015/NQ-CP  ban  hành  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu  cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...

5. Phụ lục

Phụ lục 1: Phiếu khảo sát nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phụ lục 3: Một số hình ảnh về Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM