Luận văn ThS: Đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở thành phố Hà Nội

Luận văn Đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở thành phố Hà Nội hệ thống hóa một số cơ sở lý luận nghiên cứu về giao tiếp của người cao tuổi; chỉ ra biểu hiện đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi sống tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội; đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp, nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi sống tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội.

Luận văn ThS: Đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở thành phố Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu một số đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão trên địa bàn Thành phố Hà Nội, những yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp người cao tuổi; Trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp, nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi sống tại trung tâm dưỡng lão.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Một số biểu hiện về giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giới hạn về nội dung nghiên cứu:

 • Nghiên cứu về một số khía cạnh cơ bản của giao tiếp của người cao tuổi ở trung tâm dưỡng lão
 • Lựa chọn một số yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi sống tại trung tâm dưỡng lão

Giới hạn về khách thể và địa bàn nghiên cứu: Luận văn chỉ tiến hành nghiên cứu 150 khách thể là người cao tuổi sống tại một số trung tâm dưỡng lão trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức; Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái; Trung tâm bảo trợ xã hội số 3 – Tây Mỗ; Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 – Ba Vì, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi Hà Nội.. Đây là những người cao tuổi còn sức khoẻ và tinh thần minh mẫn.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp chuyên gia

Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp
 • Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Tổng quan nghiên cứu đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi

 • Những nghiên cứu nước ngoài
 • Những nghiên cứu trong nước

Lý luận về đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão

 • Khái niệm giao tiếp
 • Các cấu thành của giao tiếp
 • Người cao tuổi
 • Trung tâm dưỡng lão
 • Đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Nghiên cứu lý luận
 • Nghiên cứu thực tiễn

2.3 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Thực trạng đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội

 • Thực trạng chung về đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội
 • Thực trạng về nhu cầu giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội 
 • Thực trạng về đối tượng giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội 
 • Thực trạng về nội dung giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội 
 • Thực trạng về hình thức giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội 

Mối quan hệ giữa đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi ở trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội với một số yếu tố cá nhân và xã hội 

 • Mối tương quan giữa các đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi ở trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội với yếu tố tính cách cá nhân
 • Mối tương quan giữa các đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi ở trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội với yếu tố mối quan hệ xã hội tại trung tâm dưỡng lão

3. Kết luận 

Giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội là quá trình xác lập và vận hành các mối quan hệ xã hội giữa những người từ 60 tuổi trở lên ở trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội với những người khác nhằm trao đổi thông tin, cảm xúc mà trong đó có sự tiếp xúc tâm lý giữa các chủ thể, được biểu hiện bởi các thành tố: nhu cầu giao tiếp, mục đích giao tiếp, đối tượng giao tiếp, nội dung giao tiếp, hình thức giao tiếp. Đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội là những nét riêng biệt, đặc trưng trong quá trình xác lập và vận hành các mối quan hệ xã hội giữa những người từ 60 tuổi trở lên ở trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội với người khác nhằm trao đổi thông tin, cảm xúc mà trong đó có sự tiếp xúc tâm lý giữa các chủ thể, được biểu hiện bởi các thành tố: nhu cầu giao tiếp, mục đích giao tiếp, đối tượng giao tiếp, nội dung giao tiếp, hình thức giao tiếp.

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Anh (chủ biên, 2004), Giáo trình tâm lý học giao tiếp, NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Anh (chủ biên, 2007), Hoạt động – Giao tiếp – Nhân cách, NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quốc Anh (2007), Người cao tuổi Việt Nam, NXB Hồng Đức.

Bùi Thị Vân Anh (2013), Đặc điểm giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội, Luận án tiến sĩ Tâm lý học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (1999), Người cao tuổi Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, NXB Lao động xã hội.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM