Luận văn ThS: Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội

Luận văn Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội hệ thống và phân tích một số vấn đề lý luận và pháp lý về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; giới thiệu tổng quan về Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội; khảo sát thực trạng và đánh giá việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội.

Luận văn ThS: Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội trong việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các hình thức, biện pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội.
 • Thời gian: tiến hành khảo sát hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2018.
 • Không gian: các tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội do Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội quản lý.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp khảo sát, thống kê thực tế: tiến hành khảo sát tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội; khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội

Phương pháp phân tích - tổng hợp: tiến hành phân tích chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội; phân tích giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội; các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ mà Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội đã áp dụng trong thời gian qua.

Phương pháp hệ thống: tiến hành khảo sát, đánh giá, phân tích một cách có hệ thống đối với các vấn đề liên quan. Từ đó, có cái nhìn tổng quát về cơ cấu tổ chức, về thành phần tài liệu hình thành trong hoạt động của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội.

Phương pháp phỏng vấn: tiến hành phỏng vấn lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và pháp lí

Cơ sở lý luận về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

 • Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Luận văn 
 • Các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 
 • Ý nghĩa, vai trò của việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
 • Các điều kiện đảm bảo cho việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
 • Nguyên tắc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Cơ sở pháp lý về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

 • Những quy định của Nhà nước
 • Những quy định của thành phố Hà Nội.

2.2 Khảo sát, đánh giá 

Khái quát về Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

 • Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Khối lượng, thành phần, nội dung và giá trị tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

 • Khối lượng tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 
 • Thành phần, nội dung tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 
 • Giá trị tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 
 • Tình hình tổ chức khoa học tài liệu và bảo quản tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Nhận thức, quan điểm định hướng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

 • Nhận thức, quan điểm của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội
 • Nhận thức, quan điểm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Các hình thức phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

 • Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc 
 • Sao tài liệu, chứng thực tài liệu lưu trữ
 • Xuất bản ấn phẩm lưu trữ
 • Trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ
 • Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử

Nhận xét, đánh giá

 • Ưu điểm 
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân tồn tại

2.3 Đề xuất giải pháp

Một số giải pháp chính trong việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

 • Đổi mới hình thức phục vụ tại phòng đọc 
 • Tồ chức marketing trong lưu trữ 
 • Tăng cường trưng bày, triển lãm giới thiệu tài liệu lưu trữ
 • Giới thiệu tài liệu lưu trữ qua các bài viết
 • Xuất bản các ấn phẩm lưu trữ và tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học
 • Làm phim tư liệu, phóng sự

Một số giải pháp hỗ trợ trong việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố

 • Công tác tổ chức, nhân sự
 • Đẩy mạnh công tác thu thập, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện số hóa tài liệu 
 • Khảo sát và giải mật tài liệu lưu trữ 
 • Hoàn thiện về cơ sở vật chất

3. Kết luận 

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội là nơi bảo quản các phông lưu trữ quan trọng đối với công tác nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng và phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của của đất nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng. Tài liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và có thành phần, nội dung phong phú, đa dạng phản ánh hầu hết tất cả các lĩnh vực hoạt động khác nhau của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chính những tài liệu lưu trữ này đã đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, kiến thiết thành phố Hà Nội. Vì vậy, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Hà Nội là phải phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhằm tạo điều kiện cho độc giả có thể tiếp cận và khai thác triệt để nguồn thông tin quý giá này.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Nội vụ, Báo cáo số 2960/BC-BNV về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành.

Bộ Nội vụ, Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp.

Bộ Nội vụ, Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 về quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Bộ Nội vụ, Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 về quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố Trung ương....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM