Luận văn ThS: Thực trạng và giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của công chức ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của công chức ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về đạo đức công vụ, hiệu quả sử dụng công chức hành chính nhà nước cấp huyện; phân tích thực trạng đạo đức công vụ của công chức từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng công chức hành chính nhà nước tại UBND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất một số giải pháp, nhằm nâng cao đạo đức công vụ của công chức chuyên môn trên địa bàn từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng công chức hành chính tại UBND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Luận văn ThS: Thực trạng và giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của công chức ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đạo đức công vụ, đánh giá thực trạng thực hiện đạo đức công vụ của công chức chuyên môn trên địa bàn Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của công chức chuyên môn trên địa bàn Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức chuyên môn ở UBND Quận Thủ
Đức, TP Hồ Chí Minh.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi không gian: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh
 • Phạm vi thời gian nghiên cứu: Các số liệu về công chức chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh từ 2014 – 2017

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong Luận văn là phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, khảo sát.

Phương pháp phân tích được sử dụng để phân tích các luận điểm khoa học về đạo đức công vụ, các tài liệu thứ cấp, các số liệu khảo sát.

Phương pháp tổng hợp được sử đụng để khái quát các vấn đề được phân tích của cơ sở lý luận và có sở thực tiễn của việc nghiên cứu đạo đức công vụ của công chức chuyên môn cấp huyện.

Phương pháp thống kê được sử dụng để xử lý các số liệu đánh giá việc thực hiện đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức.

Phương pháp khảo sát được học viên thực hiện thông qua phiếu khảo sát kết quả đánh giá đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và pháp lí

Khái niệm công chức và đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

 • Khái niệm công chức hành chính nhà nước
 • Khái niệm, đặc điểm đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận huyện
 • Vai trò của đạo đức công vụ đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
 • Các yếu tố tác động đến công vụ, đạo đức công vụ

Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức công vụ.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ
 • Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức công vụ

Cấu trúc của đạo đức công vụ, phương pháp tiếp cận và tiêu chí đánh giá đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức

 • Cấu trúc của đạo đức công vụ
 • Phương pháp tiếp cận và tiêu chí đánh giá đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức

2.2 Thực trạng

Tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

 • Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Quận Thủ Đức
 • Tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức hành chính tại UBND quận Thủ Đức

Các quy định của Tp. Hồ Chí Minh và Quận Thủ Đức về đạo đức công vụ

Đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức

 • Những mặt đạt được
 • Những hạn chế và nguyên nhân

Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

2.3 Định hướng chung và giải pháp

Định hướng chung

Một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

 • Nâng cao nhận thức về trách nhiệm đạo đức công vụ trong cải cách hành chính của cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân
 • Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, công chức
 • Hoàn thiện các quy định pháp luật về đạo đức công vụ
 • Bảo đảm và phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong thi hành pháp luật về công vụ
 • Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức theo chức danh và vị trí việc làm
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

3. Kết luận 

Cách đây 70 năm, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh đã chỉ ra các bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa và những hậu quả xấu từ những căn bệnh đó. Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tự rèn mình và nhân dân phải có trách nhiệm giám sát, góp ý, phê bình cán bộ. Còn trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người đã chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên như độc đoán chuyên quyền, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, xa rời thực tế, ngại khó ngại khổ, tham ô, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi, hám địa vị, chức quyền, gây mất đoàn kết nội bộ, không chấp hành đường lối chính sách của Đảng, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.

4. Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành trung ương Đảng (1996) Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2006) Hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2011) Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Ban Chấp hành Trung ương (2007) Quyết định 68/QĐ-TW về ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành ngày 04 tháng 7 năm 2007, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Chính trị trên ---

Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM