Luận văn ThS: Mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ - Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Luận văn Mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ - Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài; khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh trên các bình diện về tổ chức bộ máy, chế độ tài chính, đặc biệt là sản phẩm truyền thông của cơ quan Truyền thông đa phương tiện này; đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân thành công và hạn chế của mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh; đề xuất khuyến nghị, giải pháp.

Luận văn ThS: Mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ - Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh trong năm 2019 trên các bình diện về tổ chức bộ máy, chế độ tài chính, đặc biệt là sản phẩm truyền thông của cơ quan Truyền thông đa phương tiện này. 

Trên cơ sở đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là dựa trên các quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện được xác định trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tác giả luận văn sẽ khảo sát, đánh giá việc thực hiện ở Quảng Ninh, từ đó sẽ đề xuất, kiến nghị một số nội dung để cơ quan chủ quản và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có cái nhìn tổng quát, xem xét điều chỉnh phù hợp để đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy hoạch nêu trên; đồng thời giúp cho Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh ngày một hoạt động chất lượng, hiệu quả.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Mô hình và tổ chức hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh trong năm 2019.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp

Phỏng vấn sâu

Phương pháp nghiên cứu trường hợp

Phương pháp thảo luận nhóm

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài

 • Báo chí
 • Tòa soạn báo chí
 • Truyền thông 
 • Truyền thông hội tụ
 • Tòa soạn hội tụ

Mô hình và đặc trưng của tòa soạn hội tụ

 • Mô hình tòa soạn hội tụ
 • Đặc trưng của tòa soạn hội tụ
 • Tiêu chí xây dựng tòa soạn hội tụ

Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về quy hoạch và phát triển báo chí

2.2 Mô hình tổ chức và hoạt động

Điều kiện đặc thù về kinh tế - xã hội Quảng Ninh

 • Đặc điểm tự nhiên
 • Những mâu thuẫn, thách thức của tỉnh trong quá trình phát triển
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
 • Định hướng phát triển
 • Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến hoạt động báo chí của Quảng Ninh

Thực trạng hoạt động của các cơ quan báo chí Quảng Ninh trước khi thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh

 • Báo Quảng Ninh
 • Đài PTTH Quảng Ninh
 • Báo Hạ Long
 • Cổng thông tin điện tử tổng hợp tỉnh (Quảng Ninh Portal)

Mô hình tổ chức của Trung tâm Truyền thông tỉnh 

 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Tổ chức bộ máy và chế độ tài chính
 • Sản phẩm truyền thông

2.3 Một số đánh giá bước đầu

Một số đánh giá bước đầu về hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh 

 • Về tổ chức bộ máy
 • Về sản phẩm truyền thông
 • Về tài chính, cơ sở vật chất, kĩ thuật
 • Đánh giá chung

Đề xuất khuyến nghị, giải pháp 

 • Đối với Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
 • Đối với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
 • Đối với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông

3. Kết luận 

Để đảm bảo chất lượng nội dung các sản phẩm báo chí và tạo đột phá về thông tin trên các kênh sóng, các ấn phẩm và hạ tầng hiện có, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành nhiều hoạt động, triển khai các dự án nhằm nâng cao chất lượng nội dung chương trình, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí của tỉnh, vừa khẳng định vị thế của Trung tâm trong các mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Thông tin trên các ấn phẩm, kênh sóng, hạ tầng của Trung tâm đảm bảo sự thống nhất về nội dung, định hướng, nhanh, chính xác.

4. Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 10-NQ/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới, ngày 18/12/2017.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đề án thành lập Cơ quan Truyền thông đa phương tiện tỉnh Quảng Ninh, ngày 27/11/2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quyết định định số 1263-QĐ/TU phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, ngày 10/12/2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quyết định số 1267-QĐ/TU thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, ngày 18/12/2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quy định số 05-QĐi/TU về tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Truyền thông tỉnh, ngày 29/01/2019.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM