Luận văn ThS: Tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại trung tâm lưu trữ và thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Luận văn Tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại trung tâm lưu trữ và thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn tài liệu nội sinh: Khái niệm, đặc điểm, tiêu chí đánh giá, những yếu tố ảnh hƣởng đến tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh; nghiên cứu và khảo sát thực tế công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Luận văn ThS: Tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại trung tâm lưu trữ và thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này của Trung tâm. 

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm; Khai thác nguồn tài liệu nội tại Trung tâm.

Phạm vi nghiên cứu: Tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy từ năm 2013 - 2018. (năm 2010 Thư viện tách thành một đơn vị độc lập và năm 2013 thư viện mới bắt đầu thu thập nguồn tài liệu nội sinh) 

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập - phân tích  - tổng hợp tài liệu: Phương pháp này được thực hiện dựa trên việc nghiên cứu sách, báo  - tạp chí, tài liệu xám, các trang web liên quan đến đề tài, các số liệu điều tra, khảo sát.

Phương pháp quan sát, khảo sát hoạt động thực tế:  Khảo sát và quan sát thực tế công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Phương pháp điều tra bảng hỏi: Thu thập ý kiến của bạn đọc (cán bộ, giảng viên, sinh viên) và đội ngũ làm công tác thư viện về những vấn đề liên quan đến tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy chữa cháy. Tác giả đã phát phiếu  khảo sát theo nguyên tắc đại diện, ngẫu nhiên cho 300 đối tượng là người dùng tin tại Trung tâm: 100 lãnh đạo, cán bộ giảng dạy; 200 học viên các ngành học, các khóa học khác nhau theo tỷ lệ số người học/ mỗi ngành/ khóa học;

Phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp : Phỏng vấn, trao đổi ngẫu nhiên với người làm thư viện, với bạn đọc và đồng nghiệp đã nghiên cứu về vấn đề này.

Phương pháp thống kê : Xử lý, thống kê và phân tích số liệu thu được.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Những vấn đề chung về nguồn tài liệu nội sinh

 • Một số khái niệm
 • Đặc điểm nguồn tài liệu nội sinh
 • Tiêu chí đánh giá công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh
 • Yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh

Khái quát về Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy

 • Khái quát về Đại học Phòng cháy Chữa cháy.
 • Khái quát về Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Vai trò của tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy

 • Đối với công tác quản lý
 • Đối với cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên
 • Đối với sinh viên, học viên

2.2 Thực trạng 

Đặc điểm nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 • Nguồn tài liệu phản ánh kết quả học tập đào tạo
 • Nguồn tài liệu phản ánh kết quả nghiên cứu khoa học 
 • Nguồn tài liệu phản ánh tiềm lực đào tạo và nghiên cứu khoa học

Công tác tổ chức nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

 • Công tác thu thập nguồn tài liệu nội sinh
 • Công tác xử lý nguồn tài liệu nội sinh
 • Công tác tổ chức kho tài liệu nội sinh
 • Công tác bảo quản nguồn tài liệu nội sinh

Công tác phổ biến và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 • Công tác phổ biến nguồn tài liệu nội sinh
 • Công tác khai thác nguồn tài liệu nội sinh

Nhận xét và đánh giá công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 • Nhận xét công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện
 • Đánh giá công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả

Nhóm giải pháp vể tổ chức, quản lý

 • Ban hành văn bản pháp quy của thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy về thu thập nguồn tài liệu nội sinh 
 • Khắc phục hạn chế trong quy định về bảo hộ quyền tác giả
 • Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị hiện đại
 • Nâng cao trình độ cán bộ thư viện 
 • Đào tạo người dùng tin

Nhóm giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ 

 • Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến
 • Tập trung số hóa nguồn tài liệu nội sinh và xây dựng thư viện số
 • Cung cấp dịch vụ truy cập trực tuyến các bộ sưu tập số nội sinh
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Nhóm giải pháp khác

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nguồn tài liệu nội sinh
 • Tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn tài liệu nội sinh

3. Kết luận

Cùng với sự phát triển của đất nước và thế giới, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của  Đại học Phòng cháy Chữa cháy không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò là thư viện của một trường Đại học đặc thù trong ngành Công an, hoạt động thư viện của Đại học Phòng cháy Chữa cháy đã có đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Việc tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh một cách hợp lý có hiệu quả sẽ phát huy những ưu điểm của tài liệu nội sinh trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của người dùng tin tại Trung tâm. Tuy nhiên việc tổ chức, khai thác này là một công việc đòi hỏi sự quan tâm của các cấp quản lý và cần thời gian, công sức. Việc nghiên cứu thực trạng để đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy giá trị đích thực của nguồn lực thông tin nói chung và nguồn tài liệu nội sinh nói riêng phải được thực hiện thường xuyên vì hiệu quả hoạt động của cơ quan thông tin thư viện trước hết phụ thuộc vào chất lượng và sự đầy đủ thông tin.Nhìn chung công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh của Trung tâm đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục được đặt ra trong giai đoạn hiện nay cũng như tác động của cuộc cách mạng 4.0 thì công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh cần phải hoàn thiện hơn nữa.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Ngọc Cẩn (2011), Trường Đại học PCCC - 35 năm xây dựng và phát triển. 59 trang. 

Nguyễn Huy Chương (2017), Đổi mới dịch vụ thƣ viện đại học phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Văn hóa Hà Nội. 

Nguyễn Huy Chương (2016), Sử dụng phần mềm mã nguồn mở - giải pháp  tối  ưu  cho  thư viện  quy  mô  vừa  và  nhỏ ở Việt  Nam,  Tạp  chí Thông tin Tư liệu, số 6. 

Nguyễn Huy Chương, Nguyễn Tiến Hùng (2012), nghiên cứu đề xuất một số chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng nguồn tin nội sinh tại các  đại học, Tạp chí Thư viện Việt Nam , số 4 (36), tr 3-7. 

Nguyễn Huy Chương, Trần Mạnh Tuấn (2008), „Phát triển nguồn học liệu tại các tổ chức, nghiên cứu đào tạo hiện nay‟ Tạp chí Thông tin - Tư liệu, số 01, tr.10-13....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM