Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 136 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 2 x 4 =       3 x 5 =       4 x 3 =       5 x 2 =

8 : 2 =       15 : 3 =       12 : 4 =       10 : 5 =

8 : 4 =       15 : 5 =       12 : 3 =       10 : 2 =

b) 2cm x 4 =     10cm : 5 =     4cm x 2 =

5dm x 3 =     12cm : 4 =     8cm : 2 =

4l x 5 =     18l : 3 =     20dm : 2 =

Phương pháp giải

a) - Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học.

- Điền nhanh giá trị của các phép chia liên quan.

b) Nhân, chia các số như bình thường rồi viết đơn vị vào kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a) 2 x 4 = 8       3 x 5 = 15       4 x 3 = 12       5 x 2 = 10

8 : 2 = 4       15 : 3 = 5       12 : 4 = 3       10 : 5 = 2

8 : 4 = 2       15 : 5 = 3       12 : 3 = 4       10 : 2 = 5

b) 2cm x 4 = 8cm     10cm : 5 = 2cm     4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm     12cm : 4 = 3cm     8cm : 2 = 4cm

4l x 5 = 20l       18l : 3 = 6l       20dm : 2 = 10dm

2. Giải bài 2 trang 136 SGK Toán 2

Tính:

a) 3 x 4 + 8 =        b) 2 : 2 x 0 =

3 x 10 - 14 =         0 : 4 + 6 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20        b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0

3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16         0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

3. Giải bài 3 trang 136 SGK Toán 2

a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

Phương pháp giải

a) Tóm tắt

4 nhóm: 12 học sinh

1 nhóm: ...học sinh?

Lời giải

Muốn tìm số học sinh của mỗi nhóm ta lấy số học sinh chia cho số nhóm.

b) Tóm tắt

3 học sinh: 1 nhóm

12 học sinh: ...nhóm?

Lời giải

Muốn tìm số nhóm ta lấy số học sinh chia cho 3.

Hướng dẫn giải

a) Mỗi nhóm có số học sinh là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Chia được thành số nhóm là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM