Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép nhân

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2 Bài Phép nhân giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau, biết đọc viết và tính kết quả của phép nhân. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép nhân

1. Giải bài 1 trang 92 SGK Toán 2

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 4 + 4 = 8; 4 x 2 = 8

5 + 5 + 5 = 15

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Phương pháp giải

- Đếm các số hạng bằng nhau trong tổng đã cho.

- Phép cộng các số hạng giống nhau được chuyển thành phép nhân với công thức:

[Số hạng] x [ Số số hạng giống nhau]

Hướng dẫn giải

b) 5 + 5 + 5 = 15;   5 x 3 = 15

c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12;  3 x 4 = 12

2. Giải bài 2 trang 93 SGK Toán 2

Viết phép nhân (theo mẫu):

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20     Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Phương pháp giải

Thực hiện tương tự bài 1, viết phép nhân gồm: Số hạng x Số số hạng = Kết quả

Hướng dẫn giải

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

3. Giải bài 3 trang 93 SGK Toán 2

Viết phép nhân:

 

Phương pháp giải

- Đếm số người trong mỗi đội và số đội rồi viết phép nhân thích hợp.

- Đếm số gà trong mỗi nhóm nhỏ và số nhóm như vậy rồi viết phép nhân.

Hướng dẫn giải

a) Mỗi đội có 5 người và có 2 đội nên viết được phép nhân là: 5 x 2 = 10

b) Mỗi nhóm có 4 con gà mẹ con và có 3 nhóm như vậy nên viết được phép nhân là: 4 x 3 = 12

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM