Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thừa số - Tích

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2 Bài Thừa số - Tích giúp các em học sinh nắm được nhận biết tên gọi thành phần và kết quả các phép nhân, củng cố cách tìm kết quả của các phép nhân. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thừa số - Tích

1. Giải bài 1 trang 94 SGK Toán 2

Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

Phương pháp giải

- Đếm số hạng giống nhau trong tổng đã cho.

- Viết phép cộng thành phép nhân có dạng: (Số hạng) x (Số số hạng giống nhau).

Hướng dẫn giải

a) 9 + 9 + 9 = 9 x 3

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4

c) 10 + 10 + 10 = 10 x 3

2. Giải bài 2 trang 94 SGK Toán 2

Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12,  vậy 6 x 2 = 12

a) 5 x 2 

2 x 5 

b) 3 x 4

 4 x 3

Phương pháp giải

Từ phép nhân đã cho, xác định giá trị của số hạng và số các số bằng nhau trong tổng đó rồi tính giá trị.

Hướng dẫn giải

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10.

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10

b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12

4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12.

3. Giải bài 3 trang 94 SGK Toán 2

Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16     Mẫu: 8 x 2 = 16

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Phương pháp giải

Ghi nhớ vị trí với tên gọi tương ứng của các số trong một phép nhân bất kì:

[Thừa số] x [Thừa số] = [Tích]

Hướng dẫn giải

b) 4 x 3 = 12

c) 10 x 2 = 20

d) 5 x 4 = 20

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM