Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2 Bài 11 trừ đi một số 11 - 5 giúp các em học sinh nắm được cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 11 - 5 và thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết cách vận dụng bảng trừ để làm tính, cách đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 11 trừ đi một số 11 - 5

1. Giải bài 1 trang 48 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =     8 + 3 =     7 + 4 =     6 + 5 =

2 + 9 =     3 + 8 =     4 + 7 =     5 + 6 =

11 - 9 =     11 - 8 =     11 - 7 =     11 - 6 =

11 - 2 =     11 - 3 =     11 - 4 =     11 - 5 =

b) 11 - 1 - 5 =     11 - 1 - 9 =     11 - 1 - 3 =

11 - 6 =     11 - 10 =     11 - 4 =

Phương pháp giải

Nhẩm kết quả của các phép cộng; phép trừ 11 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 2 = 11     8 + 3 = 11     7 + 4 = 11     6 + 5 = 11

2 + 9 = 11      3 + 8 = 11      4 + 7 = 11      5 + 6 = 11

11 - 9 = 2      11 - 8 = 3      11 - 7 = 4      11 - 6 = 5

11 - 2 = 9      11 - 3 = 8      11 - 4 = 7      11 - 5 = 6

b) 11 - 1 - 5 = 5      11 - 1 - 9 = 1      11 - 1 - 3 = 7

11 - 6 = 5      11 - 10 = 1      11 - 4 = 7

2. Giải bài 2 trang 48 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 48 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7;     b) 11 và 9;     c) 11 và 3.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 48 SGK Toán 2

Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quả bóng bay Bình còn lại ta lấy số quả bóng có ban đầu trừ đi số quả bóng đã cho.

Hướng dẫn giải

Bình còn lại số quả bóng bay là:

11 - 4 = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng bay.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM