Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép chia

Giải bài tập trang 107,108 SGK Toán 2 Bài Phép chia giúp các em học sinh nhận biết được phép chia trong mối quan hệ với phép nhân. Đồng thời biết đọc, viết tính kết quả của phép chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép chia

1. Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 2

Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

 

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

Phương pháp giải

Từ phép nhân đã cho, viết 2 phép chia tương ứng bằng tích chia cho một trong hai thừa số.

Hướng dẫn giải

a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c) 2 x 5 = 10

15 : 5 = 3                          12 : 3 = 4                             10 : 5 = 2

15 : 3 = 5                          12 : 4 = 3                             10 : 2 = 5

2. Giải bài 2 trang 108 SGK Toán 2

Tính:

a) 3 x 4 =                              b) 4 x 5 =

   12 : 3 =                                 20 : 4 =

   12 : 4 =                                 20 : 5 =

Phương pháp giải

- Nhẩm tìm giá trị tích của phép chia.

- Khi lấy tích chia cho một thừa số thì kết quả bằng thừa số kia.

Hướng dẫn giải

a) 3 x 4 = 12                             b) 4 x 5 =  20                 

   12 : 3 = 4                                  20 : 4 = 5

   12 : 4 = 3                                  20 : 5 = 4

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM